Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Yleisen teologian perusopinnot 25 op (UEF)

Aika ja paikka

Ylivieska
Opinnot voi suorittaa verkko-opintoina. Ainoastaa jos opiskelija haluaa tenttiä ns. perinteisen tentin on tenttipaikka Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston osoittamassa tilassa.

 

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat kaikille teologiasta ja siihen liittyvistä ilmiöistä kiinnostuneille. Teologia on hyvä sivuaine moneen tutkintoon ja opinnot soveltuvat myös  tutkintotavoitteisesti suoritettavaksi. Opettajakoulutuksen omaaville aineopinnot ( 60 op) tuottavat pätevyyden toimia uskonnonopettajana.

 

 

Kouluttaja

Itä-Suomen yliopiston opettajat.

Tavoitteet

Yleisen teologian perusopinnot suoritettuaan opiskelija
* osaa kuvata, tunnistaa ja selittää Uuden testamentin keskeisen sisällön, keskeisimmät tieteelliset käsitykset Uuden testamentin syntyhistoriasta ja keskeisistä teologisista näkemyksistä, osaa määritellä kirkkohistorian tieteellisenä tutkimusalana

*tunnistaa historiallisen kysymyksen asettelun ja kykenee etsimään itsenäisesti kirkkohistoriaa koskevaa tutkimustietoa

* ymmärtää systemaattisen teologian tieteellisen luonteen ja tieteellisen tiedon rajat (fundamentaaliteologia)

* osaa kuvata miten keskeisimmät opilliset käsitykset ovat muodostuneet ja mitä ne ovat kullakin systemaattisen teologian osa-alueella ( dogmatiikka, teologinen etiikka ja uskonnonfilosofia, ekumeniikka)

* hahmottaa peruspiirteet käytännöllisen teologian kokonaisuudesta  ja sen tieteellisestä luonteesta läntisessä traditiossa

* tuntee myös ortodoksisen tradition mukaista käytännöllistä teologiaa, hallitsee perustiedot sielunhoidon teologiasta ja historiasta sekä erityisesti sen asemasta ja merkityksestä nykyaikana osaa määritellä uskontotieteen tieteellisenä tutkimus, tunnistaa uskontotieteellisen kysymysasettelun ymmärtää uskontoa osana inhimillistä kulttuuria

Sisältö

Yleisen teologian opinnot tarjoavat laajat perustiedot kaikista  teologisista oppinaineista. Lisäksi  ne antavat humanistista yleissivistystä. Teologinen koulutus antaa valmiudet toimia kirkkojen, uskontojen ja elämänkatsomusten asiantuntemusta edellyttävissä tehtävissä erityisesti koulun ja aikuiskoulutuksen piirissä. Teologia tutkii ihmisen uskonnolliseen ja maailmankatsomukselliseen ajatteluun ja toimintaan liittyviä ilmiöitä, erityisesti kristinuskon piirissä. Se pyrkii tasapuoliseen ja kokonaisvaltaiseen  tutkintaan kohteistaan tutkimuseettistä vastuuta kantaen.

Opinnot koostuvat viidesta oppiaineesta ja ne voi suorittaa joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta. Opiskelija  voi voi valita sopivan ajankohdan opintojaksojen tehtävien palauttamiseen. Tentit suoritetaan Avoimen yliopiston monimuototenttipäivinä, sekä sähköinen tentti, joihin voi ilmoittautua sähköisen tentin käytäntöjen mukaisesti.

Avoin yliopisto tarjoaa opintojen tueksi verkkotutorointia sekä paikallisen tutorin vetämiä opintopiirejä erikseen sovittavina aikoina. HUOM ! Tutorointi järjestetään mikäli opiskelijoita ryhmään ilmoittautuu kesäyliopiston asettama minimi määrä. Muulloin opiskelija voi osallistua Itä-Suomen yliopiston verkkotuturointiin.  Paikallinen tutori toimii Ylivieskassa. Tutorina toimii TM Pekka Lehto.

Yleisen teologian opinnot tulee olla suoritettuna hyvin tiedoin ( 3/5) ennen kuin opiskelija voi siirtyä suorittamaan yleisen teologian aineopintoja.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

500 €.

Osiot:
2 op  60 €
3 op  90 €
5 op  150 €

Ilmoittautuminen

Viimeinen ilmoittautumispäivä  31.8.

Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen / keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu.  Peruminen tulee aina tehdä kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §)