Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito 6 op (UEF) - AY7020508

Aika ja paikka

23.3. - 1.6.2020

Kouluttaja

Professori Eija Lönroos

Tavoitteet

Opiskelijalla on kokonaiskäsitys yleisimmistä ja toimintakyvyn kannalta merkittävimmistä iäkkäiden ihmisten sairauksista sekä hyvän lääkehoidon periaatteista.

Sisältö

Sairastavuus vanhalla iällä ja vanhuspotilaan erityispiirteitä. Esitellään yleisempiä sairauksia ja sairausryhmiä, kuten muistisairaudet, verenkiertoelimistön sairaudet, diabetes, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet sekä mielenterveyden häiriöistä masennus ja psykoottisia oireita aiheuttavat tilat. Hyvän lääkehoidon periaatteet. Alkoholi ja ikääntyminen.

Suoritustapa

Verkkoluennot ja tentti. Jakson aikana pidetään geriatrin kyselytunti. Kyselytunti toteutetaan verkkoluentona, joka myös tallennetaan.
Opintojakson ensimmäinen tentti 4.5., tarvittaessa uusinta 1.6.2020

Oppimateriaali

1. Heikkinen, E. & Rantanen, T. (toim.): Gerontologia. Duodecim, 2013 (tai 2008), soveltuvin osin.
2. Hartikainen, S. & Lönnroos, E. (toim.): Geriatria. Arvioinnista kuntoutukseen. Edita Prima, Helsinki, 2008, soveltuvin osin.
3. Tilvis, R. ym. (toim.): Geriatria. 2016, 3. uudistettu painos. Helsinki Duodecim, soveltuvin osin.
Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa.