Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä 6 op (UEF) - AY7020506

Aika ja paikka

12.11. - 31.12.2019, luennot, lukupiiri ja tehtävät verkkoympäristössä

Opettaja

FT Sinikka Vakimo

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata erilaisia vanhuuteen ja vanhenemiseen liitettyjä kulttuuriasia ja yhteiskunnallisia käsityksiä sekä vanhuuden monimuotoisuutta. Opiskelija osaa selittää miten erilaiset kulttuuriset ja yhteiskunnalliset tekijät säätelevät ja muokkaavat vanhuutta ja vanhenemista sekä niihin liitettyjä merkityksiä. Opiskelija osaa raportoida ja reflektoida lukemaansa tekstiä tieteellisen kirjoittamisen periaatteiden mukaisesti.

Sisältö

Opintojakso tutustuttaa opiskelijan kulttuuri- ja sosioaaligerontologisen tutkimuksen käsitteisiin ja näkökulmiin. Muuttuvat (moni)kulttuuriset käsitykset, arvot, traditiot ja sukupuoli vanhuuden määrittäjänä. Ikää ja sukupolvea koskevat käsitteet. Sosiaalinen vanheneminen, ikääntymis- ja elämänkulkuteoriat. Vanhuuden monimuotoisuus.

Kirjallisuus

1.) Vakimo, S.: Paljon kokeva, vähän näkyvä: tutkimus vanhaa naista koskevista kulttuurisista käsityksistä ja vanhan naisen elämänkäytännöistä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 2001.
2.) Sankari, A. & Jyrkämä, J. (toim.): Lapsuudesta vanhuuteen: iän sosiologiaa. Vastapaino, Tampere, 2001.
Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa.