Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Toinen kotimainen kieli, ruotsi (LTK) 3 op (OY) - ay901036Y,ay901037Y

Aika ja paikka

Maanantaisin ja tiistaisin ajalla 27.5.-18.6.2019 klo 16.30-19.45

Kontinkankaan kampus

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu lääkäriopiskelijoille
(hammaslääketieteen opiskelijoille AHOT-järjestelyn kautta)

Kouluttaja

FM Jonne Koivisto

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa sellaisen ruotsin kielen taidon, jota tarvitaan oman alan työtehtävissä. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa toimia työelämän tyypillisissä viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti. Opiskelija ymmärtää oman alansa puhuttua kieltä, osaa puhua ruotsia työelämän eri tilanteissa, pystyy lukemaan oman alansa tekstejä sekä kirjoittamaan työtehtäviinsä liittyviä tekstejä. Hänellä on valmius kehittää omaa kielitaitoaan autenttisissa kielenkäyttötilanteissa.

Sisältö

Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan työelämässä tarvitsemaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Esiintymistaidon harjoittelua. Tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia (esim. viestintä hoitotilanteissa) sekä pienryhmäkeskusteluja.  Ajankohtaisia oman alan tekstejä harjoituksineen. Erityisalan sanaston ja terminologian opiskelua. Omaan alaan liittyviä lyhyitä kirjoitustehtäviä.

Kirjallinen kielitaito (901036Y) 1 op, suullinen kielitaito (901037Y) 2 op.

Taitotaso

B1/B2 (Eurooppalainen viitekehys)

Opintojakso on pakollinen. Opintojakso on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä suomen kielellä. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on riittävä oman erikoisalansa ruotsin kielen taito sekä korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä kaksikielisellä virka-alueella vaadittava ruotsin kielen taito. (Laki 424/03 ja asetus 481/03).

Lähtötasovaatimus

Edeltävät opinnot: lukion B-ruotsin oppimäärä vähintään arvosanalla 7 tai ruotsin kielen yo-kokeen arvosana A-L tai IB-koulun Swedish B SL vähintään arvosanalla 3 sekä hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti. Kurssille osallistuvien opiskelijoiden kielellisen lähtötason riittävyys testataan ohjatun kirjoitustehtävän avulla. Mikäli lähtötaso on riittämätön, opiskelija päivittää kielitaitonsa riittävälle tasolle joko valmentavalla kurssilla tai itseohjatuilla rakenne- ja tekstiopinnoilla.

Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet lukion B-ruotsin oppimäärän arvosanoilla 5 tai 6, ja eivät ole kirjoittaneet ruotsin ylioppilaskoetta tai ovat suorittaneet vain osan lukion pakollisista ruotsin kursseista (esim. IB-lukiolaiset), suorittavat ensin ruotsin valmentavan kurssin.

Suoritustapa

Lähiopetus. Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista.

Arviointi

Kurssiin kuuluu suullisen kielitaidon arviointi ja kirjallisen kielitaidon testaus. Suullisen kielitaidon arvosana perustuu opiskelijan keskustelujen, esitelmien ja keskustelualustusten jatkuvaan arviointiin. Kirjallinen arvosana perustuu loppukokeeseen ja kurssin aikana kirjoitettuihin raportteihin ym. tekstiharjoituksiin.

ks. https://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/arviointikriteerit

Tentti

Ti 25.6., ti 6.8. tai ti 10.9.2019 klo 17.00-20.00. Tenttiin ilmoittaudutaan kesäyliopiston tenttikalenterin kautta viimeistään 14 vrk ennen tenttipäivää. Tentti järjestetään Linnanmaalla.

Hinta

145 €

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille kurssi on maksuton. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä koulutusohjelmasi ja tiedekuntasi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 29.4.2019 mennessä Oulun toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.