Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Toinen kotimainen kieli, ruotsi (KTK) 2 op (OY) - ay901032Y, ay901033Y

Aika ja paikka

Maanantaisin ja torstaisin ajalla 13.5.-6.6.2019 klo 16.30-19.45

Opetus järjestetään Oulun yliopistolla, Linnanmaalla. Tarkemmat opetussalit ilmoitetaan kurssikutsussa, jonka opiskelijat saavat sähköpostilla ilmoittautumisajan päätyttyä.

Kohderyhmä

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat

Kouluttaja

HuK Tiina Laitinen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy lukemaan ja ymmärtämään oman alansa tekstejä ja tekemään niistä johtopäätöksiä. Hän pystyy saamaan viestinsä perille huomioon ottaen ruotsinkielisen tapakulttuurin tavatessaan ruotsinkielisiä kollegoja, keskustelemaan ajankohtaisista ja alakohtaisista asioista, käyttämään kasvatustieteen erikoissanastoa, ja suunnittelemaan ja pitämään oman alaansa liittyviä lyhyitä esityksiä.

Sisältö

Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan työelämässä tarvitsemaa oman alansa ruotsin kielen taitoa. Tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia sekä pienryhmäkeskusteluja, ajankohtaisia alakohtaisia tekstejä, omaan alaan liittyviä kirjoitustehtäviä ja esiintymistaidon harjoittelua.

Taitotaso

B1/B2/C1 (Eurooppalainen viitekehys)

Opintojakso on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä suomen kielellä. Hyväksytty suoritus vastaa korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä kaksikielisellä alueella vaadittavaa kielitaitoa. ( Laki 424/03 ja asetus 481/03).

Lähtötasovaatimus

Riittävä lähtötaso kaikkien tiedekuntien pakollisille ruotsin kursseille on lukion B-ruotsin pakollinen oppimäärä vähintään arvosanalla 7 tai vastaavat tiedot TAI yo-arvosana A-L tai IB-koulun Swedish B SL vähintään arvosanalla 3 JA hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti varsinaisen kurssin alussa. Lähtötasotestin perusteella opiskelija ohjataan tarvittaessa täydentämään taitojaan omaehtoisen opiskelun avulla (901028Y På väg 1-3 op), sillä peruskieliopin ja -sanaston hallinta on edellytyksenä työelämän eri viestintätilanteissa tarvittavan kielitaidon saavuttamiseksi.

Mikäli opiskelijalla ei ole riittävää lähtötasoa, riittävät perustaidot tulee hankkia jo ENNEN tutkinnossa vaadittavaa tutkinto-ohjelmakohtaista pakollista kurssia. Tiedot täydennystavoista löytyvät Kieli- ja viestintäkoulutuksen www-sivuilta, kohdasta ruotsin lähtötaso.

Suoritustapa

Lähiopetustunteja 26 t ja itsenäistä työskentelyä 26 t, yhteensä 52 t/kurssi.

Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista. Läsnäolovaatimus 100 %. Kurssiin kuuluu suullisen ja kirjallisen kielitaidon testaus.

Lähtötasotesti järjestetään ensimmäisellä opetuskerralla.

Arviointi

ks. https://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/arviointikriteerit

Tentti

Ti 18.6., ti 6.8. tai ti 10.9.2019 klo 17.00-20.00. Tenttiin ilmoittaudutaan kesäyliopiston tenttikalenterin kautta viimeistään 14 vrk ennen tenttipäivää.

Kirjallisuus

Kurssilla jaettava materiaali.

Hinta

120 €

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille kurssi on maksuton. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä koulutusohjelmasi ja tiedekuntasi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 29.4.2019 mennessä Oulun toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.