Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Tieto, arvot ja ihmisyys 5 op (OY)- ay700685A

Aika ja paikka

Kirjatenttipäivät:
26.11.2018, 18.2. tai 13.5.2019 klo 17.00-20.00

Kouluttaja

Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija kykenee tarkastelemaan arvoja filosofisesti suhteessa niiden kontekstiin kulttuurissa ja luonnossa.

Hän hahmottaa arvofilosofian kytkentöjä tieteeseen, etiikkaan ja estetiikkaan. Opiskelija tuntee tieteenfilosofian yleisiä perusongelmia sekä ihmistieteiden  filosofian erityiskysymyksiä. Hän kykenee analysoimaan tieteen metafysiikkaan ja tieto-opillisia sitoumuksia  sekä suhdetta arvoihin.  

Sisältö

Arvo- ja tieteenfilosofian peruskäsitteitä ja niiden keskeisiä teorioita.

Suoritustapa

Kirjatentti

Kirjallisuus

Haapala Arto (toim): Arvot, tiede, taide ja Haapala Arto& Oksanen Markku (toim): Arvot ja luonnon arvottaminen ja Raatikainen Panu: Ihmistieteet ja filosofia

Hinta

95 €