Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Svenska för samhällsvetare och filosofer 3 op (JY)- XRUY002/902

Aika ja paikka

Opinnot seuraavina päivinä:

19.1. klo 9-15
20.1. klo 9-14

9.2. klo 9-14
10.2. klo 9-14

22.2. klo 9-15
23.2. klo 9-14 (tentti)

16 tuntia opetusta järjestetään verkko-opetuksena, ja päivämäärät sovitaan kurssilaisten kesken.

Raahe; paikka ilmoitetaan kurssikutsussa

Kurssin suoritustavat: toiminnallista itsenäistä työskentelyä, pari- ja pienryhmätyöskentelyä, suullisia ja kirjallisia tehtäviä. Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (48 t), itseopiskelutehtävien tekemistä, suullisen alustuksen pitämistä ja kirjallisen loppukokeen läpäisemistä. Kurssilla on läsnäolovelvollisuus opintojen luonteen takia.

Kirjallinen koe (kokeen kesto 3 t)

Kohderyhmä

Kurssi on yhteiskuntatieteiden opiskelijoille tarkoitettu, Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin vaadittava akateemisen tason ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen taidon kurssi. Kurssi soveltuu mm. Kokkolan yliopistokeskuksen sosiaalityön tutkintoon. Mikäli ryhmässä on tilaa, kurssille voidaan ottaa siitä erikseen sopien mahdollisesti myös muiden alojen opiskelijoita. Soveltuvuus muihin tutkintoihin ja yliopistoihin kannattaa tarkistaa vastaanottavasta yliopistosta. Kurssille voi tulla myös ilman tutkintotavoitteita.

Jos opiskelet esim. tutkintotavoitteisesti, sopiva aika ruotsin kieliopintojen suorittamiseen on aineopintojen vaihe. Jos lukion kielitaito on päässyt ruostumaan, on erittäin suositeltavaa suorittaa ensin ruotsin kielen valmentava kurssi tai aktivoida ruotsin kieltä esim. aikusoppilaitoksissa tai itsenäisesti, ks. kohta Edeltävät opinnot.

Jos epäröit kielitaitosi tasoa, kieliopintojen ajoitusta tai haluat muuten ohjausta kieliopintoihisi, voit ottaa yhteyttä Kokkolan yliopistokeskuksen erikoissuunnittelija Teija Rosenqvistiin, teija.rosenqvist(at)chydenius.fi, p. 0400 179601.

Kouluttaja

FM Minna-Mari Kemppainen

Tavoitteet

Kurssin osaamistavoitteet:

  • Osaa viestiä ymmärrettävästi ja luontevasti omaan tieteenalaansa liittyvistä kysymyksistä.
  • Osallistuu vuorovaikutukseen ja on aloitteellinen.
  • Hallitsee oman tieteenalan ja yleiskielen sanastoa.
  • Ymmärtää yleistä sekä tieteenalakohtaista puhuttua ruotsia.
  • Osaa kirjoittaa yhtenäistä ja ymmärrettävää oman tieteenalansa tekstiä.
  • Osaa hyödyntää kielellisiä apuvälineitä ja lähteitä.
  • Saavuttaa eurooppalaisessa viitekehyksessä vähintään taitotason B1.

Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen sivuilta löydät lisätietoa kurssista, kurssilla harjoiteltavista taidoista sekä arvioinnista.

Sisältö

Svenska för samhällsvetare och filosofer (XRUY002/902) / skriftlig, muntlig (3 op) on yhteiskuntatieteiden opiskelijoille tarkoitettu, Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin vaadittava akateemisen tason ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen taidon kurssi (laki ja asetukset 424/2003, 481/2003, 794/2004), jonka sisältönä on

  • arkipäivän viestintätilanteisiin ja alakohtaisiin teemoihin liittyvää harjoittelua pienryhmissä ja pareittain
  • perehtyminen oman alan ruotsinkieliseen sanastoon
  • suullinen alustus ja kirjallisia tehtäviä

Kurssilla harjoiteltavat taidot:

Kirjallinen viestintä (lukeminen, kirjoittaminen)
• Erilaisten tekstien lukeminen ja ymmärtäminen, esim. alakohtaiset tekstit ja tieteelliset artikkelit
• Keskeisen sisällön löytäminen tekstistä
• Erityyppisten tekstien kirjoittaminen oman alan aiheesta
• Referoiminen, tiivistäminen ja johtopäätösten tekeminen luetun tekstin pohjalta

Suullinen viestintä (kuunteleminen, puhuminen)
• Puhutun viestin keskeisen sisällön ymmärtäminen
• Suulliseen vuorovaikutukseen luonteva osallistuminen
• Ääntäminen
• Keskustelutaidot (aloitteellisuus, keskustelun ylläpitäminen, mielipiteen ilmaisu, keskustelussa esiin tulleiden asioiden tiivistäminen)

Huomioitavaa

Edeltävät opinnot

Lukion kielitaito tai vastaavat taidot ruotsin kielessä. Jos ruotsin taitosi on päässyt ruostumaan, on suositeltavaa käydä ensin esim. Jyväskylän avoimen yliopiston järjestämä XRU0008 Nätfräsch - ruotsin valmentava verkkokurssi (2 op). Lisätietoja siitä kurssista ja ilmoittautumisesta löydät Jyväskylän avoimen yliopiston sivuilta. Voit myös valmistautua Svenska -kurssille itsenäisesti opiskellen esimerkiksi Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen ruotsin kielen Itseopiskelu-sivuilta löytyvien materiaalien avulla.

Jos olet epävarma, riittääkö kielitaitosi Svenska -kurssille vai pitäisikö sinun suorittaa ensin esim. ruotsin valmentava verkkokurssi, voit tehdä ruotsin tasotestin.

Arviointi

Kurssin suorittamisesta annetaan erilliset arvosanat kirjallisesta ja suullisesta taidosta (tyydyttävät tiedot / hyvät tiedot). Voit lukea arvioinnista tarkemmin JY:n kielikeskuksen www-sivuilta.

Hinta

195 €

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 11.1.2019 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto Raahen toimipaikkaan

Kaikille ilmoittautuneille lähetetään opintokirje sähköpostitse kurssin alkamisesta/kurssille mahtumisesta heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.