Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Steinerpedagogiikan perusteet 15 op

Aika ja paikka

8.2.–30.11.2019 (yht. 8 lähiopetusviikonloppua)

Oulun steinerkoulun tilat osoitteessa Isokatu 94, Oulu

Kohderyhmä

Opettajat, kasvattajat, nuorisotyössä mukana olevat, vanhemmat, muut kiinnostuneet

Kouluttaja

Luentoja ja työpajoja lähiopetuskerroilla pitävät pääasiassa Oulun steinerkoulun opettajat. Lisäksi luennoitsijoina on steinerpäiväkotien varhaiskasvattajia sekä muita asiantuntijoita.

Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto ja Oulun steinerkoulu.

Tavoitteet

Opintojen tarkoitus on perehdyttää opiskelija steinerpedagogiikan perusteisiin, ihmiskäsitykseen sekä ihmiskäsityksestä johdettuun opetuskäytäntöön.

Rudolf Steinerin kasvatusajattelun inspiroimat steinerkoulut totetuttavat opetuksessaan lapsen yksilöllisyyden huomioivaa pedagogiikkaa. Pedagogiikassa huomioidaan lapsen kehitysvaiheet ja ikäkaudet. Alaluokilla huomiota kiinnitetään oppimiseen kädentöiden ja käytännön kautta, kun taas yläluokilla korostuu ajattelun taitojen ja itsenäisen ajattelun kehittäminen.

Lähiopetuksessa luennoilla opiskellaan teoriaa, jota sovelletaan ja syvennetään taiteellis-käytännöllisillä harjoituksilla. Kirjallisissa töissä opiskelija syventyy vielä lisää teoriaan ja reflektoi omaa oppimisprosessiaan.

Sisältö

Koulutus koostuu viidestä moduulista, joihin sisältyy lähiopetusta, kirjallisuutta ja kirjallisia tehtäviä. Opinnot suoritetaan kahdeksan lähiopetusviikonlopun ja kirjallisten töiden yhdistelmänä. Opiskelijan on mahdollista suorittaa 1–5 moduulia valintansa mukaan.

Moduuli I Rytmit
8.–9.2. ja 22.–23.3.2019, pe klo 17.00–21.00 ja la klo 8.30–15.30 (24 t)

  • Luennot: steinerpedagogiikan perusteet, ihmiskuva, steinerpedagoginen varhaiskasvatus, ikäkausipedagogiikka (0–14 v), temperamentit
  • Taiteellis-käytännölliset opinnot: musiikinopetus, vuoden juhlat, kieltenopetus alaluokilla, Werbeck-laulu, bothmer-voimistelu

Moduuli II Muodot
22.–23.2. ja 26.–27.4.2019, pe klo 17.00–21.00 ja la klo 8.30–15.30 (24 t)

  • Luennot: Johdatus Steinerin filosofiaan, steinerkoulun rakenne ja historia, silmän ja käden yhteistyö, kehollinen toiminta, kuvataiteen kaari steinerkoulussa
  • Taiteellis-käytännölliset opinnot: eurytmia, muotopiirustus, geometria, vahaväripiirustus, vesivärimaalaus, muovailu

Moduuli III Luonto
6.–7.9. ja 4.–5.10.2019, pe klo 17.00–21.00 ja la klo 8.30–15.30 (24 t)

  • Luennot: aistioppi, goetheanistinen ajattelu, toiminnallinen oppiminen, havainnointi
  • Taiteellis-käytännölliset opinnot: luonnontieteiden opetus steinerkoulussa, jaksoesittely: tähtioppi, retket, oppimisympäristönä Villa Pukkila

Moduuli IV Tarinat
8.–9.11.2019, pe klo 17.00–21.00 ja la klo 8.30–15.30 (12 t)

  • Luennot: ihmiskäsitys, tarinallisuus opetuksessa, sadut ja satukuvat, draaman opetuksen kaari steinerkoulussa
  • Taiteellis-käytännölliset opinnot: kertomusaineisto, opetusesittely, historian opetus alaluokilla, draamaharjoitukset

Moduuli V Ajattelu
29.–30.11.2019, pe klo 17.00–21.00 ja la klo 8.30–15.30 (12 t)

  • Luennot: ikäkausipedagogiikka (14–21 v), elämänkaariajattelu, luovan ajattelun opettaminen
  • Taiteellis-käytännölliset opinnot: matematiikan ja äidinkielen opetus steinerkoulussa, opettaminen steinerlukiossa

Hinta

Koko koulutus: 580 € (Oulun steinerkoulun ja Oulun steinerpäiväkotien opettajat ja vanhemmat 290 €)

Moduuleittain: Moduulit I–III: 180 € / moduuli (Oulun steinerkoulun ja Oulun steinerpäiväkotien opettajat ja vanhemmat 90 € / moduuli), moduulit IV–V: 90 € / moduuli (Oulun steinerkoulun ja Oulun steinerpäiväkotien opettajat ja vanhemmat 45 € / moduuli)

Kurssimaksun lisäksi opiskelijat maksavat materiaalimaksun toteutuneen mukaisesti (max. 25 €).

Mainitse ilmoittautumislomakkeen kohdassa Lisätietoa, mikäli olet Oulun steinerkoulun tai steinerpäiväkodin opettaja / vanhempi.

Ilmoittautuminen

25.1. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Koulutus toteutuu, mukaan mahtuu vielä!

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.