Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain yhteensovittaminen lapsen suojelussa

Lapsen suojelu on kaikkien niiden viranomaisten ja muiden toimijoiden velvollisuus, jotka kohtaavat työssään lasta ja lapsen perhettä. Keskeiset lapsen suojeluun liittyvät säännökset ovat paitsi jokaisen toimijan omassa erityislainsäädännössä mutta myös yhteisesti sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain säännöksissä.

Onnistuakseen lapsen suojelu vaatii tiivistä ja toimivaa viranomaisten ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä sekä ymmärrystä sosiaalihuoltolain ja lastensuojelun yhteensovittamisesta. Lapsen suojelussa tehtävässä yhteistyössä on tärkeää, että lapsen tilanteeseen ja tuen tarpeeseen puututaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tarjotut tukitoimet ovat riittäviä sekä tarkoituksenmukaisia.

Aika ja paikka

To 7.11.2019 klo 9.00–15.00 Oulu, etäluentona Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kaikille lasten ja lasten perheiden parissa toimiville kuten lastensuojelun sosiaalityöntekijöille ja sosiaaliohjaajille sekä päivähoidon, koulun, terveydenhuollon ja vammaispalvelujen ammattihenkilöille. Myös lapsen sijaishuoltopaikkojen henkilökunnan on hyvä tietää lapsen suojelun lähtökohdat ymmärtääkseen oman tehtävänsä lapsen suojelun kokonaisuudessa. Jokaisen yllä mainitun tahon tulee tietää lapsen suojelua koskevat sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaiset prosessit.

Kouluttaja

OTK Kati Saastamoinen,
Lakimiespalvelut Aavalex Oy

Kati Saastamoinen on toiminut sosiaalihuollon lakimiehenä vuodesta 2005 alkaen. Hän on perehtynyt ennen kaikkea perhe- ja lapsioikeuteen, erityisesti lastensuojeluun, missä aiheissa hän on toiminut asiantuntijana sekä osallistunut ja ollut kutsuttuna aktiivisesti erilaisiin työryhmiin. Kati Saastamoinen on toiminut kouluttajana lukuisissa erilaisissa lapsi- ja sosiaalioikeuden koulutustilaisuuksissa ja seminaareissa, mitkä on kohdennettu muun muassa sosiaalityöntekijöille, lastensuojelulaitoksien henkilöstöille sekä kaikille lastensuojelun yhteistyötahoille eli esim. terveydenhuollon, koulun ja päivähoidon henkilökunnalle.

Kati Saastamoinen on julkaisut myös teokset Lapsi sijaishuollossa - Yhteydenpidon rajoittaminen ja rajoitustoimenpiteet (Edita 2018), Lapsen asema sijaishuollossa (Edita 2008 ja 2010) sekä Lapsen suojelu viranomaisten ja muiden toimijoiden välisenä yhteistyönä (Edita 2016).

Tavoitteet

Koulutuksen tarkoituksena on käydä läpi lapsen oikeuksia ja asemaa omassa asiassaan. Sen lisäksi koulutuksessa tarkastellaan yksityiskohtaisesti ja käytännönläheisenä kokonaisuutena kaikki lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain säännökset niiltä osin, kun ne koskevat lapsen suojelun ydintä eli lasta koskevan sosiaalihuoltoasian vireille tuloa, lapsen palvelutarpeen arvioimista ja asiakassuunnitelmaa.

Sisältö

9.00 Lapsi omien oikeuksiensa subjekti

  • Lapsen perusoikeudet ja oikeus erityiseen suojeluun
  • YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen perusteet
  • Lapsen osallisuus ja puhevalta omassa asiassa

Yleistä: Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain yhteensovittaminen lapsen suojelussa

10.15 Kahvitauko    

10.30 Lasta koskevan sosiaalihuoltoasian vireille tulo sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain
perusteella

  • Sosiaalihuollon tukitoimia ja palveluja koskeva hakemus
  • Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi
  • Lastensuojeluilmoitus
  • Muutoin saanut tietää mahdollisesta sosiaalihuollon tai lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta

11.30 Lounastauko

12.30 Ennakollinen lastensuojeluilmoitus

Tutkintapyyntö lapseen kohdistuneesta väkivaltarikoksesta tai lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä    

Lapsen palvelutarpeen arvioiminen ja asiakassuunnitelma

  • Sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin tekeminen (SHL ja LSL)
  • Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukainen asiakassuunnitelma

13.30 Kahvitauko

13.50 Viranomaisten tietojenvaihto lapsen suojelussa

14.45 Keskustelua ja kysymyksiä

15.00 Koulutuspäivän päätös

Hinta

150 € Oulussa / 140 € Kuusamossa / 130 € Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa sisältäen materiaalin ja kahvitarjoilun, Kuusamossa myös lounaan

Ilmoittautuminen

21.10. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun, Kuusamon, Pyhäjärven, Raahen tai Ylivieskan toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.