Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Sopimus- ja yhteisöoikeus 5 op (OY) - ay724610P

Voi suorittaa yksittäisenä kurssina.
Sisältyy myös: Kauppatiede, avoimen väylä

Aika ja paikka

Maanantaisin ja keskiviikkoisin ajalla 2.9.-9.10.2019 klo 17.15-20.00

Kouluttaja

Antti Korkeakivi

Tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää sopimusoikeuden keskeisimmät periaatteet, kuten sopimussidonnaisuuden, vahingonkorvausvastuun ja pätemättömyysopin. Opiskelija tietää eräiden keskeisimpien oikeustoimityyppien, kuten kaupan, velan ja valtuutuksen sisällön. Opiskelija tuntee Suomen lainsäädännön mahdollistamat yritysmuodot ja osaa soveltaa osakeyhtiöoikeuden keskeisimpiä periaatteita.

Sisältö

Antaa yleiskuva sopimusoikeuden yleisistä opeista ja erinäisistä sopimustyypeistä sekä antaa yleistiedot eri yritysmuodoista ja perustiedot osakeyhtiöistä. Opintojaksolla käydään läpi velvoiteoikeuden alaan luettavat sopimustyypit, yritys- ja elinkeinotoiminta oikeudellisen sääntelyn kohteena sekä yritys- ja elinkeinotoiminnan harjoittamisen muodot.

Järjestämistapa

Luento-opetusta, sisältäen myös luentoja oikeustapauksien valossa (20+16h), case harjoitukset ja ryhmätöiden valmistelu (10h), kurssimateriaaliin tutustuminen (34h), tenttiin valmistautuminen (50h) ja tentti (3h)

Tentti

Tenttipäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointi

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Oppimateriaali

Hoppu, Esko - Hoppu, Kari: Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet, (2011 tai uudempi)

Mähönen - Villa: Osakeyhtiöoikeus käytännössä (2013)

Huomioitavaa

Kurssi on osa Johdatus kauppatieteisiin -moduulia.

Hinta

160 €

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille kurssi on maksuton. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä koulutusohjelmasi ja tiedekuntasi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 26.8.2019 mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.