Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Ruotsin kielen perusopinnot 30 op (UEF)

Aika ja paikka

Katso eri osioiden kohdalta.

Kouluttaja

Opettaja FM Päivi Vainiotalo ja FM Juha Raatikka

Tavoitteet

Kaikki ruotsin kielen perusopintojen opintojaksot ovat pakollisia. Ruotsin kielen perusopintokokonaisuus (30op) painottuu peruskielitaidon luomiseen. Perusopinnot ovat sekä pää-että sivuaineopiskleijoiden saman laajuiset. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijan kieli- ja viestintätaidot ovat eurooppalaisen viitelheyksen mukaan vähintään tasolla B2.1.

Kieli ja viestintätaidot:
Ruotsin kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija
* Hallitsee ruotsin kielen perusrakenteet ja keskeisen sanaston
* Pystyy sekä suullisesti että kirjallisesti tuottamaan kieliopillisesti hyväksyttävää ja asiayhteyteen sopivaa ruotsin kieltä
*Ääntää ruotsia luontevasti

Sisältötaidot:
Ruotsin kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija
* Osaa määritellä kieliopin ja kielitieteen keskeiset käsitteet ja selittää lingvistisiä ilmiöitä niitä käyttäen
*Pystyy lukemaan itsenäisesti kaunokirjallisuutta nykyruotsiksi sekä luonnehtimaan ja analysoimaan sitä sisälölliseti ja kielellisesti
*Osaa kertoa ruotsalaisesta kielialueesta, sen historiasta, kulttuurista, maantieteestä ja yhteiskunnallisista ilmiöistä

Arvosteluperusteet:

Kokonaisuuden loppuarvosanan määrää osasuoritusten keskiarvo painotetun keskiarvon perusteella.

Opetuskieli pääasiassa ruotsi, tarvittaessa myös suomi.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Huomioitavaa

Huom ! Opinnot on käynnistyneet alkuvuonna 2017. Opintoihin pääsi mukaan pääsykokeen kautta.
Siihen ei voi tulla mukaan enää myöhemmin.

Ilmoittautuminen

HINTA:  850 €. Laskutetaan erissä.

Ilmoittautuneille järjestetään ennen opetuksen alkua sivuaineen pääsykoe 17.11. klo 17.00-21.00.

Sivuainekokeessa edellytetään lukion ruotsin keskipitkän oppimäärän erittäin hyvää hallintaa. Suosituksena on että hakijat kertaavat ruotsin kielen kieliopin, esim. teoksen Nikander & Jantunen, Ruotsin kielioppi.

Sivuainekoe koostuu rakenneosioista ja kirjoitelmasta. Rakenneosiossa testataan keskeisimpien kieliopillisten asioiden(esim. sanajärjestyksen, monimuoto-opin ja kongruenssin) Sanaston hallintaa. Kirjoitelma muistuttaa ylioppilaskokeen vastaavaa testityyppiä ja siinä kiinnitetään erityistä huomiota ruotsin kielen luontevaan hallintaan.

Sivuainekokeeseen osallistuvan on todistettava henkilöllisyytensä vastauspaperinsa jättäessään.

Tämän jälkeen ilmoittautuminen on sitova. Mikäli peruminen/ keskeyttäminen tapahtuu koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruminen tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat  ulosottokelpoisia.