Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op

Koulutuksen sisältö noudattaa Neuropsykiatrinen valmentaja ry:n laatusuosituksia ja näin ollen mahdollistaa Neuropsykiatrinen valmentaja -nimikkeen käytön valmistumisen jälkeen.

Aika ja paikka

23.9.2019–6.5.2020 Oulu

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka kohtaavat työssään erityistä tukea tarvitsevia lapsia, nuoria tai aikuisia. Esimerkkejä soveltuvista ammattiryhmistä ovat  opettajat, erityisopettajat, eri alojen terapeutit, sairaanhoitajat sekä sosiaali- ja terveysalan ohjaajat ja avustajat.

Koulutus antaa hyvän perustan kaikille henkilöille, jotka työskentelevät arjen- ja elämänhallinnan vaikeuksista kärsivien asiakkaiden parissa.

Koulutukseen osallistuvilta edellytetään vähintään sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan perustutkintoa. Tapauskohtaisesti myös muu tutkinto voidaan hyväksyä, jos osallistujalla on riittävästi työkokemusta vastaavista tehtävistä. Kerro ilmoittautumislomakkeen lisätietoa-kohdassa koulutuksesi perustutkinto.

Kouluttaja

Koulutuksen pääkouluttajana ja johtajana toimii erikoissairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja, psykoterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja -kouluttaja, sosiaalipsykologi, VTM Leena Mannström-Mäkelä.

Leenalla on monipuolinen kokemus työskentelystä ADHD-aikuisten, -nuorten, -lasten ja -perheiden kanssa. Hän käyttää työssään päivittäin ratkaisukeskeisen valmennuksen menetelmiä erilaisten asiakasryhmien kanssa. Pääkouluttaja on ollut vuosina 2003–2005 ADHD-liitossa kuntoutuspäällikkönä. Tällöin hän oli yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa tuomassa valmentavaa työotetta neuropsykiatristen ihmisten kanssa työskentelyyn. Tämän jälkeen Leena ollut kehittämässä neuropsykiatrista valmennusta voimaannuttavaan ja ratkaisukeskeiseen suuntaan.

Erityisasiantuntijana koulutuksessa toimii lastenpsykiatrian erikoislääkäri (lasten psykoterapian erityispätevyys, kognitiivinen terapia), NLP-Practitioner Anita Puustjärvi. Puustjärvi pitää yhden kokopäivän koulutuksen aiheesta Neuropsykiatristen erityisvaikeuksien diagnosointi, hoito ja kuntoutus sekä uusinta tutkimustietoa ADHD:sta, autismin kirjon oreyhtymistä sekä Tourettesta. Puustjärvi on toiminut ADHD-käypähoito-suosituksen laatimisen asiantuntijajäsenenä.

Koulutuksessa on mukana myös kokemuskouluttajia (ADHD, autisminkirjo sekä Tourette), joilla on omakohtainen kokemus neuropsykiatrisista pulmista ja niiden vaikutuksesta perheeseen.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa hyvät perustiedot ADHD:sta, autisminkirjon oireyhtymistä ja Tourettesta. Riittävä perustiedon hallinta mahdollistaa voimaannuttavan työskentelyn erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden kanssa. Koulutuksesta saa myös menetelmiä toimia voimavaroja sekä yhteistyötä tukevalla tavalla moniammatillisissa tiimeissä sekä verkostoissa.

Koulutus

 • antaa tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä
 • syventää osallistujien ohjaus- ja valmentamisen taitoja voimavara-ratkaisukeskeisen lähestymistavan viitekehyksessä
 • tarjoaa monipuolisen tietopaketin, joka sisältää konkreettisia keinoja ja välineitä käytännön haastaviin työtilanteisiin
 • antaa pätevyyden käyttää neuropsykiatrinen valmentaja -nimikettä

Koulutuksen jälkeen opiskelija

 • omaksuu uusimman tiedon kehityksellisistä neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista (ADHD, autismikirjon oireyhtymät, Tourette) ja niiden liitännäisoireista (mm. masennus, päihteiden käyttö)
 • tunnistaa haasteet ja osaa ohjata voimaannuttavasti neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista kärsivää henkilöä
 • osaa puuttua asiakkaan keskeisiin ongelmiin rakentavalla tavalla käyttäen voimaannuttavan ohjaamisen keinoja ja menetelmiä, jotka pohjautuvat voimavara- ja ratkaisukeskeiseen viitekehykseen
 • osaa hyödyntää hyviä olemassaolevia käytäntöjä ja kehittää asiakaskohtaisia yhteistyömalleja sekä monen toimijan ympäristössä (julkinen sektori, yritykset, kolmas sektori) että neuropsykiatristen asiantuntijaverkostojen kanssa
 • saa valmiuksia hyödyntää neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmiä omassa työssään, kehittää omaa työtään ja työhteisöä sekä moniammatillista tiimiä

Sisältö

KOULUTUKSEN RAKENNE JA TOTEUTUS
Koulutuksessa on kuusi kahden päivän lähiopiskelujaksoa (yht. 12 lähiopetuspäivää):

Jakso I
Ma–ti 23.–24.9.2019 klo 9.00–16.00
Jakso II
Ke–to 13.–14.11.2019 klo 9.00–16.00
Jakso III
To–pe 9.–10.1.2020 klo 9.00–16.00
Jakso IV
Ti–ke 11.–12.2.2020 klo 9.00–16.00
Jakso V
Ti–ke 24.–25.3.2020 klo 9.00–16.00
Jakso VI
Ti–ke 5.–6.5.2020 klo 9.00–16.00

Lähiopiskelu sisältää:

 • asiantuntija-alustuksia ja luentoja
 • yhteistoiminnallisia käytännön harjoituksia
 • workshop-tyyppistä työskentelyä
 • työnohjausta vertaisryhmissä

Itsenäinen opiskelu etäjaksolla sisältää:

 • omien osaamis- ja kehittymistavoitteiden määrittelyä ja oman HEKS:in laatiminen
 • henkilökohtaiset oppimistehtävät liittyen opiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön ohjattaviin asiakkaisiin soveltaen
 • perehtyminen alan kirjallisuuteen ja kirjallisuusreflektio
 • vertaisryhmätyöskentely; itsenäisesti toimivat, ohjeistetut vertaisryhmät lähiopiskelujaksojen välillä, yht. 4 kertaa
 • vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät
 • oma valmennusasiakas ja siihen liittyvä valmennusharjoittelu
 • kehittymispäiväkirja-työskentely; oman oppimisen ja kokemusten reflektointi ja tallentaminen
 • kehittämistyön tekeminen omassa työssä tai työyhteisössä
  - kehittämistehtävä tehdään ja sitä arvioidaan koko oppimisprosessin ajan ja se tukee näin osallistujan oman työn, työpaikan ja / tai verkoston kehittämistä

Koulutuksessa on käytössä Optima-oppimisympäristö.

KOULUTUKSEN KESKEISET SISÄLTÖALUEET

 • Mistä neuropsykiatrisessa valmennuksessa on kysymys? Miksi neuropsykiatrista valmennusta tarvitaan?
 • Perustietoa neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista
 • Neuropsykiatristen erityisvaikeuksien diagnosointi, hoito ja kuntoutus sekä uusinta tutkimustietoa ADHD:sta, autismin kirjon oireyhtymistä sekä Tourettesta
 • Neuropsykiatrisiin erityisvaikeuksiin liittyvät tavallisimmat liitännäisdiagnoosit (uni-valverytmin häiriöt, mielenterveys- ja päihdeongelmat, syrjäytyminen ja kriminalisoituminen)
 • Toiminnanohjauksen ongelmien vaikutus arkeen; käytettävissä olevat apuvälineet ja keinot
 • Tarkkaavaisuushäiriöinen lapsi / nuori koulussa; keinoja ja menetelmiä koulutyön tukemiseen
 • Muksuoppi
 • Tulistuvat lapset
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyden menetelmät
 • Tarinan voima - narratiivisesta menetelmästä keinoja ohjaukseen
 • Arvostava ja voimaannuttava vuorovaikutus
 • Positiivinen psykologia ja vahvuuksien käyttö
 • Mindfulness ja itsemyötätunto
 • Haastavat / erilaiset asiakastilanteet
 • Ahdistuneisuushäiriöt sekä pakko-oireet ja OCD
 • Stressi ja sen vaikutukset
 • Ryhmän valmentaminen
 • Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa sekä heidän jaksamisensa tukeminen
 • Valmentavan ohjauksen ja ratkaisukeskeisten menetelmien jalkauttaminen omaan työhön ja työyhteisöön

Koulutuksen sisältö noudattaa Neuropsykiatrinen valmentaja ry:n laatusuosituksia ja näin ollen mahdollistaa Neuropsykiatrinen valmentaja -nimikkeen käytön valmistumisen jälkeen.

Hinta

2200 € sisältäen laajan sähköisen luentomateriaalin ja kahvit, laskutetaan erissä

Ilmoittautuminen

4.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.