Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 15 op

Kiin­nos­taa­ko si­nua ly­hyt­te­ra­peut­ti­nen työ­ote? Kou­lu­tus an­taa val­miu­det to­teut­taa ly­hyt­te­ra­peut­tis­ta työ­ta­paa omas­sa työs­sä ja tar­jo­aa vä­li­nei­tä käy­tän­nön työ­hön.

Aika ja paikka

17.9.2019–19.5.2020 Oulu (yht. 8 lähipäivää)

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omien asiakkaidensa kanssa.

Edellytyksenä koulutukseen osallistumiselle ovat aikaisemmin suoritetut Psykoterapeuttiset valmiudet -opinnot.

Ks. myös Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op

Kouluttaja

Psykoterapeutti VET, TtK Sarianna Virpikari

Sarianna on koulutukseltaan psykiatrinen sairaanhoitaja, sairaanhoidon opettaja, ratkaisukeskeisen vaativan erityistason ja kognitiivisen erityistason terapeutti. Hänellä on pitkäaikainen kokemus psykiatrisesta hoito- ja terapiatyöstä. Sariannalla on myös psykoterapian kouluttajan erityispätevyys.

Tavoitteet

Koulutuksen jälkeen opiskelija

 • Ymmärtää ratkaisukeskeisen lyhytterapian taustafilosofian
 • Tuntee ratkaisukeskeiset haastattelumenetelmät ja osaa hyödyntää niitä omassa työsään
 • Osaa soveltaa ratkaisukeskeisen lyhytterapian menetelmiä
 • Tuntee mielenterveyden häiriöiden hoitoon soveltuvat ratkaisukeskeiset menetelmät

Koulutuskokonaisuus antaa yhdessä psykoterapeuttiset valmiudet -opintojen kanssa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina.

Sisältö

Ly­hy­te­ra­pi­a­kou­lu­tus pai­not­tuu rat­kai­su­kes­keis­ten me­ne­tel­mien ja te­o­ri­an pe­rus­tei­siin. Kou­lu­tuk­ses­sa pe­reh­dy­tään rat­kai­su­kes­kei­syy­teen, sen fi­lo­so­fi­aan ja työs­ken­te­ly­ta­poi­hin sekä me­ne­tel­miin. Kou­lu­tus on tai­to­pai­not­teis­ta ja yh­teis­toi­min­nal­lis­ta op­pi­mis­ta, joka an­taa val­miu­det ly­hyt­te­ra­peut­ti­seen työs­ken­te­lyyn ja rat­kai­su­kes­keis­ten me­ne­tel­mien so­vel­ta­mi­seen omas­sa am­ma­tis­sa.

Ope­tus jär­jes­te­tään moni­muo­to­kou­lu­tuk­se­na, jo­hon si­säl­tyy lähi­o­pe­tus­ta 8 päivää, pien­ryh­mä­o­pe­tus­ta, it­se­näi­siä har­joi­tuk­sia, ver­tais­ryh­mä­työs­ken­te­lyä lähi­jak­so­jen vä­lis­sä sekä kir­jal­li­sia väli­teh­tä­viä.

Ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin koulutus (15 op) sisältää kokonaisuudet

 • oman työn kehittämishanke
 • asiakastyö (5 x 10 t) ja siihen liittyvä reflektio
 • pienryhmätyönohjaus (5 x 2 t)
 • vertaisryhmätapaamiset (8 x 2 t)
 • syventävä vapaavalintainen kirjallisuus
 • ratkaisukeskeisen teorian syventäminen
 • ratkaisukeskeiset työmenetelmät lyhytterapeuttisessa työskentelyssä

Lähiopetuspäivien aikataulu:

Ti 17.9.2019 klo 9.00–16.00
Ti 29.10.2019 klo 9.00–16.00
Ti 26.11.2019 klo 9.00–16.00
Ti 14.1.2020 klo 9.00–16.00
Ti 11.2.2020 klo 9.00–16.00
Ti 24.3.2020 klo 9.00–16.00
Ti 28.4.2020 klo 9.00–16.00
Ti 19.5.2020 klo 9.00–16.00

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Huomioitavaa

Kerro ilmoittautumislomakkeen lisätietoa-kohdassa, missä ja milloin olet suorittanut Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op -koulutuksen.

Hinta

1300 € sisältäen luentomateriaalin ja kahvitarjoilut

Ilmoittautuminen

30.8. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.