Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Psyykkiset traumat 3 op (TY)

Aika ja paikka

Ylivieska ja Pyhäjärvi

Opinnot koostuvat etäluennoista, joita voi seurata joko livenä Ylivieskan Akustiikassa tai Pyhäjärvellä (paikka ilmoitetaan kurssivahvistuksessa)  tai myöhemmin luentotallenteena Moodlessa sekä kaksi kertaa kokoontuvasta opintopiiristä, jota vetää Traumapsykoterapeutti Kirsi Huhtelin-Lesell.

Aikataulu:
Vko  39-40. Itsenäinen tutustuminen opintojakson kirjallisuuteen.
Alkutentti Moodlessa viikolla 41. 6.-12-10. 2018

LUENNOT:

Teema I.  TRAUMAT YKSILÖN NÄKÖKULMASTA
ti 16.10. 2018 klo 16.15.- 17.45
Traumatisoituminen, persoonallisuushäiriöt ja persoonaltaan traumatisoituneen kohtaaminen, professori Jyrki Korkeila.

TRAUMOJEN HOITO
Psykologi, Psykoterapeutti VET Soili Poijula, verkkovälitteinen luentotallenne

Opintoryhmät
ma 29.10. klo 17.00-18.30 (Ylivieska)
ma  22.10. klo 18.00-19.30 (Pyhäjärvi)
Opintopiirin vetäjä Traumapsykoterapeutti Kirsi Huhtelin-Lesell.

Teema II - TRAUMAT YHTEISKUNNAN NÄKÖKULMASTA

ti 6.11.2018 klo 16.15-17.45
Väkivallan dynamiikka ja miestyö
Professori Leo Nyqvist

to  15.11.2018 klo 16.15-17.45
Vakava traumatisoituminen- aiheen lähestyminen tapausesimerkkien pohjalta
Psykologi Stephen Lord

Opintoryhmät:
ma 19.11. klo 17.00-18.30 (Ylivieska)
ke  21.11.klo 18.00-19.30 (Pyhäjärvi)
Opintopiirin vetäjä Traumapsykoterapeutti Kirsi Huhtelin-Lesell.

Oppimispäiväkirjan palautus Pe 30.11. 2018 mennessä.

 

Kohderyhmä

Kaikki  asiasta kiinnostuneet. Opinnot sopivat erityisesti terveydenhuollossa ja sosiaalialalla työskenteleville, jotka työssään kohtaavat psyykkisistä traumoista kärsiviä ihmisiä, sekä alan opiskelijoille. Opintojakso käy myös yleissivistäväksi koulutukseksi kaikille aihepiiristä kiinnostuneille. Opintosuoritukset voi hyväksyttää myös osaksi Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan perustutkinnon valinnaisia opintoja.

Kouluttaja

Vastuuhenkilö Professori Jyrki Korkeila.  
Psykologi Soili Poijula
Professori Leo Nyqvist
Psykologi Stephen Lord
Traumapsykoterapeutti Kirsi Huhtelin-Lesell.

 

Tavoitteet

Opintojakson  tavoitteena on lisätä traumojen ymmärtämistä yksilöpsykologisesta, sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Tavoitteena on antaa valmiuksia kriisissä olevan ihmisen kohtaamiseen ja tukemiseen.

Osaamistavoitteet:
Opiskelija ymmärtää traumojen yksilöpsykologisen näkökulman sekä traumojen sosiaaliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Opiskelijalla on valmiuksia kriisissa olevan ihmisen kohtaamiseen ja tukemiseen.

Sisältö

- Kriisin kulku ja traumasta selviytymisen keinot
- Trauman vaikutukset ihmisen hyvinvointiin
- Trauman asteen arviointimenetelmät
- Selviytymiskeinot traumaattisen tapahtuminen / traumaattisen historian kanssa
- Kriisissä olevan ihmisen kohtaaminen ja tukeminen
- Traumanhoito ja päihdekuntoutus

Suoritustavat:
Luennot 8 h
Pienryhmäopetus 6 h.

Opetusmenetelmien lisätiedot:
Monipuolinen ohjaava materiaali itsenäisen työskentelyn tukena.

Oppimateriaali:

Ennakkotenttiin tuleva kirjallisuus on tulostettavissa kansiosta, joka löytyy kurssialueen etusivulta.

Ennakkotenttiin luettava kirjallisuus (käytetettävissä myös oppimispäiväkirjassa):  

Joutsenniemi, K. & Lipponen, K. 2015. Resilienssi ja posttraumaattinen kasvu. Suomen Lääkärilehti 39, 2515-2519.

Silvén, M. & Kouvo, A. 2010. Vuorovaikutus, varhainen kiintymyssuhde ja psyykkinen hyvinvointi. Teoksessa M. Silvén (toim.). Varhaiset ihmissuhteet. Polku lapsen suotuisaan kehitykseen. Saarijärvi: Minerva, 65-89.  

Punamäki, R-L. 2010. Kun trauma astuu perheeseen: lasten kehitys sekä selviytymis- ja hoitokeinojen tehokkuus. Teoksessa M. Silvén (toim.). Varhaiset ihmissuhteet. Polku lapsen suotuisaan kehitykseen. Saarijärvi: Minerva, 129-147.

Mäntymaa, M. Luoma, I., Puura, K., & Tamminen, T. 2003. Tunteet, varhainen vuorovaikutus ja aivojen toiminnallinen kehitys. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 119 (6),459-465.

Sandberg, S. 2000. Lasten ja nuorten stressi. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 116 (20), 2282-2287.

Schulman, G. 2004.  Väkivalta ja sietämättömien tunteiden kierrätys. Suomen lääkärilehti 59 (3), 149-155.

Sinkkonen, J. 2004. Kiintymyssuhdeteoria – tutkimuslöydöksistä käytännön sovelluksiin. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 120 (15),1866-73.

Suokas-Cunliffe, A. & Van Der Hart, O. 2006. Dissosiaatiohäiriö – varhaisen, jatkuvan traumatisoitumisen pitkäaikaisseuraamus. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 122 (16), 2001-7.

Toivola,K. 2004. Myötätuntouupumus – auttajatyön työperäinen riski. Työterveyslääkäri 22 (3), 330-332.

Tolmunen, T., Maaranen, P., Lehto, S., Laukkanen & Hintikka, J. 2009. Nuorten dissosiaation arvioiminen. Suomen Lääkärilehti 45, 3845-3850.

Lisäksi oppimispäiväkirjan pohjana käytetään seuraavaa kirjallisuutta (valitse 5 artikkelia):

Halla, T. 2007. Psyykkisesti sairas maahanmuuttaja. Aikakauskirja Duodecim 123, 469–475.

Hautamäki, A. 2011 Lapsen kiintymyssuhteet ja niiden vaarantuminen. Teoksessa  J.Sinkkonen & M. Kalland. Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen.  Helsinki: WSOYpro Oy,  29-69.
Martin,T, Karlsson,L., Marttunen, M. 2011. Temperamentti ja kiintymyssuhde nuoruusiän masennuksen riskitekijöinä. Suomen lääkärilehti 66 (7), 547-552.

Mäntymaa, M. & Puura. K.2011. Varhainen vuorovaikutus ja aivojen kehitys. Teoksessa  J. Sinkkonen & M. Kalland. Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen.  Helsinki: WSOYpro Oy, 17-27.  

Mäntymaa, M. & Tamminen, T. 1999. Varhainen vuorovaikutus ja lapsen psyykkinen kehitys. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 115(22), 2447-2453.

Rothschild, B. 2003. Traumaterapia turvalliseksi. Teoksessa P. Saarinen, H. Lahti & R. Parttimaa. Matkalla eheäksi ja eläväksi. Traumaterapiakeskuksen loppuraportti 1999-2002.

Sinkkonen, J. 2011. Kiintymyssuhdehäiriöiden yhteydet psykopatologiaan. Teoksessa  J. Sinkkonen & M. Kalland. Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen.  Helsinki: WSOYpro Oy, 247-270.

Suokas-Cunliffe, A. 2006. Lapsuuden kompleksisen traumatisoitumisen seuraukset aikuisuudessa. Yleislääkäri, 21 (6),  9-14.

Säävälä, H., Nyqvist, L. & Salonen, S. 2006. Väkivallan olemus. Teoksessa H. Säävälä, R. Pohjoisvirta, E. Keinänen & S. Salonen. Mies Varikolle. Apua lähisuhdeväkivaltaan. Oulun ensi- ja turvakoti ry. Oulu: Kalevaprint Oy, 17-29.  

Säävälä, H., Nyqvist, L. & Salonen, S. 2006. Väkivallan tekijän taustaa. Teoksessa H. Säävälä, R. Pohjoisvirta, E. Keinänen & S. Salonen. Mies Varikolle. Apua lähisuhdeväkivaltaan. Oulun ensi- ja turvakoti ry. Oulu: Kalevaprint Oy, 31-55.

 Arviointimenetelmät:
Ennen opetuksen alkua kirjallisuuteen pohjautuva alkutentti Moodlessa.  ( Alkutentti sisältää monivalinta- ja yhdistämistehtäviä. Tentti suoritetaan itsenäisesti ja tuloksen saa heti tentin suorittamisen jälkeen. Tarvittaessa tentin voi uusia.  Lisäksi oppimispäiväkirja tai kirjallinen tentti kirjallisuuden, luentojen sekä asiantuntijapaneelin tai pienryhmäopetuksen pohjalta.

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Hinta

150 €.  Sisältää Turun yliopiston rekisteröintimaksun.

Ilmoittautuminen

25.9. mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet koulutuksen hinnasta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan laskutetaan koko koulutuksen hinta.

Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen kaikille ilmoittautuneille lähetetään linkki, jolla ilmoittaudutaan Turun avoimen yliopiston opiskelijaksi. Osoitelinkki lähetetään opiskelijalle sähköpostiin kurssivahvistuksen yhteydessä. Turun avoin yliopisto lähettää tämän jälkeen opiskelijalle aloituskirjeen, jossa ohjeet avoimen yliopiston Moodle-oppimisalueelle kirjautumiseen.  Moodleen tallennetaan myös luentojen materilaali ja se on avoimen yliopiston tiedotuskanava opintojen ajan.