Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 3 op (LY) - UPAMU1003

Service Design Process and Methods

Aika ja paikka

Lähiopetus (21 t), Oulu

- la 4.5., 25.5. ja 8.6.19 klo 9.30-15.45

Kouluttaja

Palvelumuotoilija Piia Innanen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • eritellä palvelumuotoiluprosessin keskeiset vaiheet ja menetelmät
  • käyttää palvelumuotoilun perusmenetelmiä erilaisissa suunnittelutehtävissä
  • ymmärtää kehittämistyötä ja –projekteja palvelumuotoilun näkökulmasta

Sisältö

Kurssilla opitaan palvelumuotoilun prosessi ja käyttäjälähtöisen kehittämisen menetelmiä. Kurssi antaa opiskelijalle valmiudet näiden soveltamiseen yritysten ja yhteisöjen kehittämisprojekteissa.

Opetus- ja työmuodot
Luennot ja menetelmäharjoitukset (21 h), itsenäinen työskentely sekä luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva oppimispäiväkirja (60 h).

Vaadittavat suoritukset
Aktiivinen osallistuminen luennoille sekä menetelmäharjoituksiin ja oppimispäiväkirja.

Kirjallisuus ja muu materiaali

  • Stickdorn, M. ym. (2018). This is Service Design Doing. O’Reilly Media.
  • Miettinen, S. (toim.) (2011). Palvelumuotoilu – Uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen.
  • Miettinen, S. & Koivisto, M. (toim.) (2009). Designing Services with Innovative Methods.
  • Moritz, S. (2005). Service Design: Practical Access to an Evolving Field.
  • Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.