Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Opetus ja kasvatuksellinen vuorovaikutus 5 op (OY) - ay410086P

Aika ja paikka

Luennot:
ti-to 30.7.-1.8. klo 16.30-19.45
Seminaari:
ke-to 7.-8.8.2019 klo 16.30-19.45

Oulun yliopisto, Linnanmaa

Kouluttaja

KT Jouni Peltonen

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
-tunnistaa ja ymmärtää oppimisen ja opettamisen peruskäsitteet ja perusprosessit,
-kuvata opettajan pedagogisen ajattelun ja toiminnan sekä vuorovaikutuksen merkitystä kasvatus-/ja opetustilanteissa,
-soveltaa oppimisteoreettisesti perusteltuja periaatteita oppimisen mallien ja oppimisympäristöjen suunnitteluun,
-soveltaa teoreettista tietoa käytännön työelämän haasteiden ratkaisemisessa.

Sisältö

-opettamisen ja oppimisen peruskäsitteet, niihin liittyvät teoreettiset suuntaukset
-oppimisen perusprosessit
-opettajan pedagoginen ajattelu ja toiminta
-vuorovaikutus ja oppijan osallisuus kasvatus-/opetustilanteessa
-oppimisympäristöt ja oppimisen eri mallit

Suoritustapa  

Luennot, seminaari, itsenäinen työskentely, kirjallinen työ

Kirjallisuus

Ilmoitetaan myöhemmin

Arvostelu

Hyväksytty/hylätty