Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Lasten tunnetaito-ohjaaja MM® -peruskoulutus 35 op

Koulutus antaa käytännön tietoa ja kokemuksia lapsen tunnekehityksen tukemisesta sekä tunteiden tunnistamisen ja käsittelemisen opettamisesta n. 4–14-vuotiaille lapsille ja nuorille yksilötyössä sekä ryhmissä monimenetelmällisesti (MM).

Aika ja paikka

13.3.2018–27.3.2019 (yht. 14 pv) Oulu

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu pedagogisen, hoidollisen, terapeuttisen sekä sosiaalialan työntekijöille, jotka työskentelevät lasten ja lapsiryhmien kanssa päätoimisesti tai avustavissa tehtävissä. Koulutus antaa perustason valmiuden käyttää Tunnetaito-ohjaamisen menetelmiä osallistujan oman työyhteisön lapsiryhmissä, osana työntekijän normaalia perustehtävää. Koulutus soveltuu myös esimerkiksi yrittäjille tai yhdistysten jäsenille, jotka haluavat tarjota tunnetaitoryhmiä tai tukea lasta tunnetaidoissa osana omaa toimintaansa.

Opiskelussa tärkeässä osassa on osallistujan henkilökohtainen prosessi ja matka omaan tunnemaailmaan, minkä lisäksi osallistuja toteuttaa lopputyönään lapsiryhmälle ohjatun tunnetaitoharjoitusryhmän omassa lähipiirissään tai työyhteisössään. Lopputyön kautta opiskelijan työyhteisö hyötyy koulutuksesta jo koulutuksen aikana. Lopputyöraportti esitellään koulutuksen viimeisessä osiossa.

Kouluttaja

Vastuukouluttajana toimii Lasten Tunnetaito-ohjaamisen kouluttaja, tunne- ja taideterapiaohjaaja Anne-Mari Jääskinen. Jääskisen tunteita ja tunnetaitoja käsittelevät kirjat ilmestyvät keväällä 2017 sekä nuorille ja varhaisnuorille suunnattuna käytännönläheisenä Mitä sä rageet? -kirjana että vanhemmille ja kasvattajille suunnattuna saman nimisenä käsikirjana. Kustantajana Edukustannus ja Lasten Keskus.

Lisäksi koulutukseen kuuluu vierailevina kouluttajina Sanna Tuovinen (Satuhieronta-menetelmä 1 pv), Anu Raines (Eheyttävä Satutaide-menetelmä 0,5 pv) sekä Eija Reinikainen (Leimatut lapset-kirjan kirjoittaja, erityisopettaja, KM 0,5 pv). Verkkokurssin muodossa etäkouluttajana toimii psykofyysinen fysioterapeutti, kouluttaja Karita Palomäki (EFT tunteiden vapautusmenetelmä).

Tavoitteet

Koulutuksen käytyään osallistuja on saanut työkalut ohjata ryhmämuotoisia lasten tunneryhmiä, auttaa lapsia tunne-kehoyhteyden, tunnetietoisuuden ja itsetunnon vahvistamisessa sekä tukea lasta vuorovaikutuksellisesti omassa tunneilmaisussaan. Osallistujalla on myös ymmärrystä katsoa lapsen käyttäytymisen takana vaikuttaviin syihin ja tukea lasta haasteissa.

Itse tehden koulutus vahvistaa kasvattajan yhteyttä omaan itseensä ja toimii siten voimaannuttavana kokemuksena ja kasvuprosessina omassa kasvattajuudessa. Tarkoituksena on myös vahvistaa kasvattajan luottamusta itseensä ja omiin taitoihinsa lasten kanssa erilaisten menetelmien käyttäjänä, jotta taitojen siirtäminen työhön olisi mahdollisimman vaivatonta. Tätä tukee myös koulutukseen kuuluva lopputyö.

Tunnetaitotyöskentelyssä lasten kanssa tavoitteena on kasvattaa lapsen yhteyttä itseensä ja omiin tunteisiinsa ja tarpeisiinsa, ohjata lasta tunnistamaan ja käsittelemään tunteitaan, toimia omia ja muiden tarpeita kuunnellen, oppia olemaan kontaktissa muihin, luoda levollisuutta ja vahvistaa lasta sisäisesti kohtaamaan erilaisia tilanteita. Tavoitteena on myös löytää aikuisena vuorovaikutukselliset keinot toimia lasta tukien arjen kohtaamistilanteissa sekä haastavissa ristiriitatilanteissa.

Sisältö

Koulutus koostuu seitsemästä kahden päivän lähiopetus-osiosta. Lisäksi koulutukseen sisältyy laajoja etätehtäviä ja itsenäisesti toteutettava lopputyö. Koulutuksen laajuus on 35 op.

Koulutuksessa käydään läpi omaa lapsuutta ja tunnekokemuksia, sekä omaa ohjaajuutta käytettävien menetelmien kautta. Koulutus on monimenetelmällinen ja perustuu tunne- ja taideterapiaan, tarkoitus- ja voimavarakeskeiseen logoterapiaan, LogoArtiin, lasten tunnekoulumenetelmiin (keholliset, draamalliset, luovat ja sanalliset), EFTtunneterapiaan sekä Anne-Mari Jääskisen omassa työssään vuosien mittaan kehittämiin harjoitteisiin lasten ja aikuisten tunnetyöskentelyssä. Koulutustapa on kokemuksellinen, osallistava ja käytännön ohjaamistyöhön ohjaava.

Koulutuksessa opiskellaan tunne- ja tarvelähtöistä vuorovaikutustapaa Marshall Rosenbergin (NVC – Non Violent Communication) oppeihin nojautuen. Nämä tunne- ja vuorovaikutustaidot tukevat lasta tunnekehityksessä ja itsensä ilmaisemisessa ja eritoten auttavat aikuista kohtaamaan ja kuulemaan lasta tunnetilanteissa.

Ohjelma

Osio 1: 13.–14.3.2018, ti klo 8.30–17.00 ja ke klo 8.00–16.30

 • Orientoituminen ja tutustuminen
 • Koulutuksen tausta-ajatuksia
 • Perustietoa tunteista ja tunnetaidoista
 • Lapsen henkiset tarpeet ja niiden täyttämisen strategiat
 • Mieli ja keho tunnetiedoisuudessa, tunnekehoyhteys

Osio 2: 22.–23.5.2018, ti klo 8.30–17.00 ja ke klo 8.00–16.30

 • Lapsen tunnekehitys ja itseilmaisu
 • Selviytymisstrategiat ja roolit, oireiden kieli
 • Oman itsen tarkastelu
 • Oma sisäinen lapseni (tunnetason avaaminen)

Osio 3: 17.–18.8.2018, pe klo 8.30–17.00 ja la klo 8.00–16.30

 • Lapsuuteni tarina logoterapeuttisesti tarkasteltuna
 • Lapsuuskollaasi
 • EFT - tunteiden vapautusmenetelmä
 • Itseni voimaannuttaminen
 • Ohjaajana toimiminen ja ilon merkitys (Eija Reinikainen)

Osio 4: 9.–10.10.2018, ti klo 8.30–17.00 ja ke klo 8.00–16.30

 • Tunnetaito-opetusmenetelmiä
 • Ryhmien rakentaminen ja periaatteet
 • Virittäytyminen, toiminta ja lopetus
 • Eheyttävä Satutaide (Anu Raines)

Osio 5: 4.–5.12.2018, ti klo 8.30–17.00 ja ke klo 8.00–16.30

 • Tunnetaito-opetusmenetelmiä
 • Ohjaajana toimiminen
 • Satuhieronta/ Sanna Tuovinen 1pv
 • Lopputyöhön orientoituminen

Osio 6: 29.–30.1.2019, ti klo 8.30–17.00 ja ke klo 8.00–16.30

 • Tunne- ja tarvelähtöiset vuorovaikutustaidot
 • Kuunteleminen ja minä -viestit
 • Ristiriitatilanteet
 • Havainto, tunne, tarve ja pyyntö

Osio 7: 26.–27.3.2019, ti klo 8.30–17.00 ja ke klo 8.00–16.30

 • Lopputyöraporttien esitykset ja harjoitteet
  Lopputyönä on suunnitella ja toteuttaa 8-10 kerran harjoitusryhmä lapsille. Lopputyö raportoidaan kirjallisesti ja kuvallisesti (suunnitelma, toteutus, lasten palaute, omat kokemukset ja päätelmät)
 • Koulutuksen päätös

Koulutuksen pääoppikirjana toimii Päivi Niemen teos Hyvää mieltä ja tunnetaitoja, 2014.

Hinta

2500 € sisältäen koulutuksen, materiaalin lähiopetuspäivillä, tehtävien arvioinnin ja kahvitarjoilut; laskutetaan erissä

Ilmoittautuminen

Koulutus on alkanut ja osallistujat valittu. Ks. seuraava koulutuksemme täältä.

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Lähetä hakemuksesi 20.2.2018 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

 • sähköpostitse osoitteeseen eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi tai
 • postitse osoitteeseen Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Eija Raatikainen, PL 2437, 90014 Oulun yliopisto.

Kirjoita itsestäsi ja elämäntilanteestasi vapaa, tiivis (maks. A4) kuvaus,jossa kerrot ainakin seuraavat asiat: aiemmat koulutukset, työtehtäväsi sekä eritoten miksi hakeudut koulutukseen. Voit halutessasi tuoda esille myös muita asioita itsestäsi kuten elämäntilanteesi oman tunnekasvusi suhteen. Muista yhteystietosi ja syntymäaikasi!

Koulutukseen hakijat haastatellaan puhelimitse soveltuvuushaastattelulla (n. 30 min.) ennen koulutuksen alkua. Valinnat opiskelupaikasta tehdään soveltuvuushaastattelujen jälkeen.

Koulutukseen voidaan ottaa enintään 16 opiskelijaa. Paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä ja vahvistetaan soveltuvuushaastattelun jälkeen.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.