Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Lapsen palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma

Lapsen sosiaalihuollon asiakkuuden alussa tehdyllä lapsen tuen tarpeen arvioinnilla on keskeinen merkitys lapsen suojelussa ja siihen liittyvässä viranomaisten välisessä yhteistyössä. Kiireellisten sosiaalipalvelujen tarpeen arvioinnin jälkeen tehtävä palvelutarpeen arviointi on keskeinen sosiaalityön työvaihe, joka on tehtävä laadukkaasti, oikea-aikaisesti ja tarvittavassa laajuudessa. Palvelutarpeen arvioinnilla on monessa suhteessa huomattava merkitys lapsen suojelun kannalta. Palvelutarpeen arviointia täydennetään tarvittaessa asiakassuunnitelmalla.

Aika ja paikka

To 4.4.2019 klo 9.00–14.00 Oulu, etäluentona Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu ennen kaikkea sosiaalityöntekijöille ja sosiaaliohjaajille sekä sosiaalipalvelujen ja lastensuojelun esimiehille ja muille sosiaalihuollossa työskenteleville henkilöille. Tämän lisäksi koulutus soveltuu esimerkiksi kaikille lasten ja lasten perheiden parissa toimiville, kuten päivähoidon, koulun ja terveydenhuollon ammattihenkilöille, joilla on velvollisuus pyydettäessä osallistua lasta koskevan palvelutarpeen arvioinnin laatimiseen ja joiden on säännösten niin edellyttäessä, luovutettava tietoja palvelutarpeen arviointia varten.

Kouluttaja

OTK Kati Saastamoinen,
Lakimiespalvelut Aavalex Oy

Kati Saastamoinen on toiminut sosiaalihuollon lakimiehenä vuodesta 2005 alkaen. Hän on perehtynyt ennen kaikkea perhe- ja lapsioikeuteen, erityisesti lastensuojeluun, missä aiheissa hän on toiminut asiantuntijana sekä osallistunut ja ollut kutsuttuna aktiivisesti erilaisiin työryhmiin. Kati Saastamoinen on toiminut kouluttajana lukuisissa erilaisissa lapsi- ja sosiaalioikeuden koulutustilaisuuksissa ja seminaareissa, mitkä on kohdennettu muun muassa sosiaalityöntekijöille, lastensuojelulaitoksien henkilöstöille sekä kaikille lastensuojelun yhteistyötahoille eli esim. terveydenhuollon, koulun ja päivähoidon henkilökunnalle.

Kati Saastamoinen on julkaisut myös teokset Lapsi sijaishuollossa - Yhteydenpidon rajoittaminen ja rajoitustoimenpiteet (Edita 2018), Lapsen asema sijaishuollossa (Edita 2008 ja 2010) sekä Lapsen suojelu viranomaisten ja muiden toimijoiden välisenä yhteistyönä (Edita 2016).

Tavoitteet

Koulutuksen tarkoituksena on saada yksityiskohtainen kokonaiskuva sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain nojalla tehtävästä lapsen palvelutarpeen arvioinnista. Koulutuksessa käsitellään ne tavat, jolla lapsen asia tulee sosiaalihuollossa vireille ja jonka jälkeen on arvioitava lapsen palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen tarve. Koulutuksessa käydään läpi myös palvelutarpeen arvioinnin sisältöä, keitä henkilöitä lasta koskevan palvelutarpeen arviointiin osallistuu ja kuka siitä on vastuussa sekä palvelutarpeen arviointiin soveltuvat määräajat. Tämän lisäksi koulutuksessa perehdytään siihen, miten salassapidettäviä ja muita tietoja lapsen palvelutarpeen arviointiin hankitaan.

Koulutuspäivän lopuksi käsitellään lasta koskevaa asiakassuunnitelmaa, joka täydentää lapsen palvelutarpeen arviointia.

Sisältö

9.00 Lapsen palvelutarpeen aloittaminen: lapsen sosiaalihuoltoasian vireilletulo

 • Sosiaalipalveluja koskeva hakemus
 • Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi
 • Lastensuojeluilmoitus
 • Muu vireilletulo

10.15 Kahvitauko

10.30 Lapsen kiireellisen sosiaalihuollon tarpeen selvittäminen

Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukainen lapsen palvelutarpeen arviointi:

 • Missä tilanteissa lapsen palvelutarve arvioidaan lapsen sosiaalihuollon vireilletulon jälkeen?
 • Kuka vastaa lasta koskevan palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä?
 • Ketkä tahot osallistuvat lapsen palvelutarpeen arvioinnin tekemiseen?
 • Miten lapsen palvelutarpeen arviointi eroaa yksittäisen palvelun tarpeen arvioinnista?
 • Tietojen hankkiminen lasta koskevaan palvelutarpeen arviointiin
 • Missä määräajassa lapsen palvelutarpeen arviointi on aloitettava / valmistuttava?

11.30 Lounastauko

12.30 Lasta koskevan palvelutarpeen arvioinnin sisältö

 • Lasta koskevan palvelutarpeen arvioinnin laajuus
 • Lapsen palvelutarpeen arvioinnin perusteella tarjottavat palvelut ja tukitoimet

13.00 Lasta koskeva asiakassuunnitelma

 • Milloin lasta koskeva asiakassuunnitelma tehdään?
 • Asiakassuunnitelman tarkoitus
 • Sosiaalihuollon asiakkaana olevan lapsen asiakassuunnitelman sisältö
 • Lastensuojelun avohuollon asiakkaana olevan lapsen asiakassuunnitelman sisältö
 • Huostaanotetun lapsen asiakassuunnitelman sisältö

13.45 Keskustelua ja kysymyksiä

14.00 Koulutuspäivä päättyy

Hinta

150 € Oulussa / 140 € Kuusamossa / 130 € Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa sisältäen materiaalin ja ohjelmaan merkityn kahvitarjoilun, Kuusamossa myös lounaan

Ilmoittautuminen

14.3. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun, Kuusamon, Pyhäjärven, Raahen tai Ylivieskan toimipaikkaan

Koulutus toteutuu, mukaan voi vielä ilmoittautua.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.