Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Kvantitatiivisen tutkimuksen peruskurssi 5 op (OY)

Aika ja paikka

1) Tutkimuksen lähtökohdat (2 op)
Kurssiaika: 28.10.-17.11.2019
- Luentoa 12 t
- Luennot: ma 28.10., ti 29.10., ke 30.10.2019 klo 17-21
- Tutkimussuunnitelman hahmotelman palautus Moodleen su 3.11.2019 mennessä

2) Tilastollinen analyysi (2 op)
Kurssiaika: 4.11.-17.11.2019
- Luentoa 12 t
- Luennot: ma 4.11., ti 5.11., ke 6.11.2019 klo 17-21  
- Lopullisen tutkimussuunnitelman palautus Moodleen su 17.11.2019 mennessä

3) Harjoitukset (1 op)
Kurssiaika: 9.12.2019-6.1.2020
- Harjoituksia 14 t
- Harjoitukset verkkoseminaarina Moodlessa ma-pe 9.-13.12.2019
- Loppuraportin palautus Moodleen ma 6.1.2020 mennessä

Kouluttaja

Opettaja: KT Jouni Peltonen / Harjoitukset: Riikka Heiskanen

Tutor: Riikka Heiskanen

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvailla ja eritellä määrällisen tutkimuksen tieteenfilosofisia perusteita, ominaispiirteitä ja tutkimusprosessin etenemisen keskeisiä vaiheita

 • suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen kvantitatiivisen tutkimuksen päävaiheita

 • arvioida ja tulkita toisten tekemiä kvantitatiivisia tutkimuksia

Sisältö

 • määrällisen tutkimuksen lähtökohdat ja tutkimusprosessin päävaiheet

 • määrällisen tutkimuksen luotettavuus

 • yksi- ja kaksiulotteisen empiirisen jakauman kuvaaminen

 • tilastollisen päättelyn perusteet

 • estimointi

 • tilastollisia testauksia

Edeltävät opinnot

Kasvatus- ja sivistysteoria 1 JA Kasvatustieteen tieteenteoreettiset perusteet

Suoritustapa

 • Luentoa (24 t), harjoitukset/verkkoseminaari (14 t), itsenäistä työskentelyä (97 t).
 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Optimassa.

Kirjallisuus

Soveltuvin osin:

 • Metsämuuronen, J. (2003 tai uudempi painos). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Helsinki: International Methelp cop.

Arvostelu:

Arviointi 0-5

Hinta

Kuusamo: 100 € (Hinta kuusamolaisille 75 €; Kuusamon kaupunki tukee kuusamolaisten opiskelua avoimessa yliopistossa Kvantitatiivisen tutkimuksen peruskurssi  -opintojaksossa 25 €:lla.)
Raahe: 100 €

Hinnat sisältävät Oulun yliopiston perimän avointen opintojen rekisterimaksun.

Mikäli opintokokonaisuuden (35 op) suorittaa opintojakso kerrallaan, ts. ilmoittautumalla jokaiseen opintojaksoon erikseen, tulee kokonaisuuden hinnaksi 700 € (kuusamolaisille 525 €).