Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssi 5 op (OY)

Aika ja paikka

 • Kurssiaika: 11.11.2019-6.1.2020
  1) Luennot (2 op)
  - Luennot: ma 11.11., ti 12.11., ke 13.11. klo 17-21, to 14.11., pe 15.11.2019 klo 17-20
  - Tutkimussuunnitelman palautus Moodleen su 1.12.2019 mennessä
  2) Harjoitukset (3o p)
  - Harjoitukset verkkoseminaarina Moodlessa ma 2.12. - su 8.12.2019
  - Tutkimusraportin palautus Moodleen ma 6.01.2020 mennessä

Kouluttaja

Opettaja: KT Veli-Matti Ulvinen

Tutor: Heidi Kanniainen

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvailla ja eritellä laadullisen tutkimuksen tieteenfilosofisia perusteita, ominaispiirteitä ja tutkimusprosessin etenemisen keskeisiä vaiheita

 • kuvata erilaisten aineistonkeruumenetelmien käyttömahdollisuuksia, vahvuuksia ja heikkouksia

 • suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen laadullisen tutkimuksen päävaiheita

 • tulkita ja arvioida tekemiä laadullisia tutkimuksia

Sisältö

 • laadullisen tutkimuksen lähtökohdat

 • teoria ja käsitteet laadullisessa tutkimuksessa

 • laadullisen tutkimuksen eri lähestymistapoja

 • tutkimuskysymysten asettaminen ja muotoutuminen laadullisessa tutkimuksessa

 • tutkimusprosessin eteneminen ja sen päävaiheet

 • laadullisen tutkimuksen aineistot

 • tutkimussuunnitelma

Edeltävät opinnot

Kasvatus- ja sivistysteoria 1 JA Kasvatustieteen tieteenteoreettiset perusteet

Suoritustapa

 • Luentoa (18t), harjoitukset/verkkoseminaari (14t), itsenäistä työskentelyä (103t).
 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Optimassa.

Kirjallisuus

 • Aaltola, J. & Valli, R. (toim.). (2015). Ikkunoita tutkimusmetodeihin I: Metodin valinta ja aineistonkeruu, virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Alasuutari, P. (2011). Laadullinen tutkimus 2.0. Tampere: Vastapaino. (e-kirjana).
 • Eskola, J. & Suoranta, J. (1998). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino. (e-kirjana).
 • Valli, R. & Aaltola, J. (toim.). (2015). Ikkunoita tutkimusmetodeihin II: Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Metsämuuronen, J. (2003–). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä (opiskelija- ja tutkijalaitokset). Helsinki: International Methelp. (Luku: Laadullisen tutkimuksen perusteet).

Arvostelu:

Arviointi 0-5

Hinta

Kuusamo: 100 € (Hinta kuusamolaisille 75 €; Kuusamon kaupunki tukee kuusamolaisten opiskelua avoimessa yliopistossa Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssi  -opintojaksossa 25 €:lla.)
Raahe: 100 €

Hinnat sisältävät Oulun yliopiston perimän avointen opintojen rekisterimaksun.

Mikäli opintokokonaisuuden (35 op) suorittaa opintojakso kerrallaan, ts. ilmoittautumalla jokaiseen opintojaksoon erikseen, tulee kokonaisuuden hinnaksi 700 € (kuusamolaisille 525 €).