Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Kasvatustieteen tieteenteoreettiset perusteet 5 op (OY)

Aika ja paikka

 • Kurssiaika: 23.09.-27.10.2019

 • - Etäluennot: ma 23.09., ti 24.09., ke 25.09.2019 klo 17-21 (Zoom-yhteydellä)
  - Harjoitukset verkkoseminaarina Moodlessa la 05.10. - la 12.10.2019
  - Kurssiesseen palautus Moodleen su 27.10.2019 mennessä

Kouluttaja

Opettaja: Luento: Eetu Pikkarainen / Verkkoseminaari: Teemu Hanhela

Tutor: Ilona Hakalin

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa eritellä tieteenteon filosofisia lähtökohtia, niiden filosofista perusteltavuutta sekä taustaoletuksia

 • osaa eritellä ja vertailla kasvatustieteen tieteenteoreettisten pääsuuntausten filosofisia argumentteja sekä niihin liittyviä ongelmia ja vahvuuksia.

 • ymmärtää  tieteenteoreettisten perusoletusten ja sitoumusten  merkityksen tieteelliselle tutkimustyölle ja pystyy hyödyntämään tätä ymmärrystä omissa opinnäytetöissään sekä osallistumalla tieteelliseen argumentointiin ja keskusteluun

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään seuraavia asioita:

 • oman aikamme tieteenfilosofiset ja -teoreettiset pääsuuntaukset ja niiden historiallinen tausta

 • ihmistieteellisen tutkimuksen keskeiset paradigmat, niiden filosofiset taustaoletukset, vahvuudet ja ongelmakohdat

 • kasvatustieteen teoriahistorialliset murrokset

 • filosofisten ja -teoreettisten oletusten merkitys tutkimustyölle

Suoritustapa

 • Luentoa (12t), harjoitukset/verkkoseminaari (16t), itsenäistä työskentelyä (107t).
 • Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Moodlessa.

Kirjallisuus

Esseetehtävän pohjaksi luetaan soveltuvin osin noin 350 sivua kurssikirjallisuutta, sisältäen sekä suomen- että vieraskielistä materiaalia.
Opettajan kanssa sovitusti on mahdollista käyttää myös muuta opintojakson teemaan sopivaa kirjallisuutta:

 • Wulf, C. 2003. Educational science.
  (Ensisijainen; Saatavana myös pdf-versiona netistä:  http://www.pedocs.de/volltexte/2010/1564/pdf/Ed...ce_final_D.pdf)
 • Aaltola, J. 1994. Eräitä tieteenteorian peruskysymyksiä ihmistutkimuksen näkökulmasta.
 • Hilpelä, J. 1998. Kasvatustieteellinen ajattelu.
 • Holma, K. & Mälkki, K. (2011) Tutkimusmatkalla. Metodologia, teoria ja filosofia kasvatustutkimuksessa.
 • Kiikeri, M. & Ylikoski, P. (2004) Tiede tutkimuskohteena. Filosofinen johdatus tieteentutkimukseen.
 • Raatikainen, P. (2004) Ihmistieteet ja filosofia.
 • Trigg, R. (1993) Rationality & Science. Can Science Explain Everything?
 • Trigg, R. (2000) Understanding Social Science. Philosophical Introduction to the Social Sciences.
 • Tschamler, H. (1983). Wissenschaftstheorie: Eine Einführung für Pädagogen.

Arvostelu:

Arviointi 0-5

Hinta

Kuusamo: 100 € (Hinta kuusamolaisille 75 €; Kuusamon kaupunki tukee kuusamolaisten opiskelua avoimessa yliopistossa Kasvatustieteen tieteenteoreettiset perusteet  -opintojaksossa 25 €:lla.)
Raahe:  100 €

Hinnat sisältävät Oulun yliopiston perimän avointen opintojen rekisterimaksun.

Mikäli opintokokonaisuuden (35 op) suorittaa opintojakso kerrallaan, ts. ilmoittautumalla jokaiseen opintojaksoon erikseen, tulee kokonaisuuden hinnaksi 700 € (kuusamolaisille 525 €)