Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Kasvatuksen yhteiskunnalliskulttuuriset kontekstit 5 op (OY) - ay410087P

Aika ja paikka

Luennot ti-to 13.-15.8. ja ti-ke 20.-21.8.2019 klo 16.30-19.30

Oulun yliopisto, Linnanmaa

Kouluttaja

KT Anu Alanko

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
-käyttää yhteiskuntatieteellisen kasvatustutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja analysoida niihin liittyviä peruskysymyksiä kasvun ja kasvatuksen eri konteksteissa,
-soveltaa kasvatuksen ja koulutuksen sosiaalisia, monikulttuurisia ja oikeudellisia kysymyksiä arkielämän eri tilanteissa
,
-kuvata suomalaisen koulutusjärjestelmän ja koulutuspolitiikan historiallisia, yhteiskuntapoliittisia ja ammatillisia lähtökohtia.

Sisältö

-yhteiskuntatieteellisen kasvatustutkimuksen perusteet
-kontekstin l. kulttuurin, yhteiskunnan ja ympäristön kasvulle ja kasvatukselle asettamat mahdollisuudet ja rajoitteet
-kasvatuksen sosiaaliset, monikulttuuriset ja oikeudelliset kysymykset
-kasvatusjärjestelmät osana yhteiskunnan historiallista kehitystä
-koulutuspolitiikka osana yhteiskuntapolitiikkaa

Suoritustapa  

Luentoja 14 t, seminaari, oppimistehtävät, luento- ja kirjallisuustentti; itsenäistä työskentelyä.

Kirjallisuus

Ilmoitetaan myöhemmin