Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät 5 op (OY) - ay410088P

Aika ja paikka

Luennot:
ma 17.6., ke 19.6., to 20.6. ja ma 24.6. klo 16.30-19.45

Seminaari ti 25.6.2019 klo 16.30-19.45

Oulun yliopisto, Linnanmaa

Kouluttaja

KT Jani Kukkola

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
-käyttää kasvatusfilosofiaan ja kasvatuksen etiikkaan liittyvää käsitteistöä eritellessään ja ratkaistessaan kasvatustyön käytännössä eteen tulevia kysymyksiä,
-kuvata tärkeimpiä kasvatusfilosofisen tutkimuksen suuntauksia ja ajattelutapoja sekä analysoida näiden suhteita,
-soveltaa kasvatusfilosofista osaamistaan rakentavalla tavalla toimiessaan toisten kasvatusalan toimijoiden kanssa kasvatuksen filosofisten ja eettisten kysymysten yhteydessä.

Sisältö

-kasvatusfilosofinen tutkimus kasvatustieteen osa-alueena, filosofisen tutkimuksen ja argumentaation luonne, filosofiset kysymykset
-kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen eettinen luonne sekä pedagogisen toiminnan eettiset kysymyksenasettelut
-kasvatuksen päämääräkysymykset ja niistä käytävä keskustelu

Suoritustapa  

Luennot, seminaari, itsenäinen työskentely, kirjallinen työ

Kirjallisuus

Ilmoitetaan myöhemmin

Arvostelu

hyväksytty/hylätty