Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Johdatus viestintään 5 op (OY) - 695100P

Aika ja paikka

25.9.-30.10.19, verkkoympäristöt
Jakson aloitusluento: ke 25.9.19 klo 17.45-18.30 (välittömästi opintojen alkuinfon jälkeen), Adobe Connect (AC) -verkkoluokka. Luento tallennetaan ja on mahdollista katsoa myöhemmin.

Kouluttaja

FM Anna Nieminen, FM Mirkka Oja-Leikas

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää viestintää useasta näkökulmasta. Hän osaa tulkita viestintää informaation siirron, yhteisyyden luomisen ja merkityksen tuottamisen näkökulmista. Opiskelija osaa selittää viestinnällä ihmisiin vaikuttamisen ja viestien vastaanoton perusasiat. Hän osaa kertoa pääpiirteittäin median historiallisen kehityksen sekä viestinnän tutkimuksen vaiheita ja suuntauksia. Opiskelija kykenee analysoimaan, tunnistamaan ja arvioimaan esim. mainoksissa ja journalistisissa esityksissä käytettyjä viestinnän menetelmiä. Opiskelija kykenee soveltamaan viestinnän tutkimuksen oppeja uusiin viestinnällisiin tilanteisiin ja hänellä on valmius suunnitella omaa viestintää opittujen periaatteiden pohjalta.

Sisältö

Viestinnän peruskäsitteet ja -teoriat

Suoritustapa

Aloitusluento, ohjattu opiskelu verkkoympäristössä, itsenäinen työskentely, analyysitehtävä, oppimispäiväkirja

Kuulustelut

Analyysitehtävä ja oppimispäiväkirja

Arviointi: 0-5

Oppimateriaali

- Kunelius, Risto: Viestinnän vallassa. Helsinki: Sanoma Pro Oy,  2003 tai uudempi
- Verkko-oppimisympäristössä oleva materiaali