Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Johdatus johtamisen psykologiaan 5 op (LY) - HAJO1103

Aika ja paikka

pe 21.2. klo 16.30-19.30
la 22.2.2020 klo 9.30-14.00

to 12.3. klo 16.30-19.00
pe 13.3. klo 16.30-19.00
la 14.3.2020 klo 9.15-11.45

Oulun yliopisto, Linnanmaa

Kouluttaja

Krista Kohtakangas

Ilkka Salmi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa psykologisen persoonallisuustutkimuksen klassiset perusjäsennykset ja kysymyksenasettelut
- jäsentää filosofisen ihmistutkimuksen keskeiset tavat ymmärtää ihminen
- ajatella ihmistä kokonaisuutena holistisen ihmiskäsityksen avulla
- nähdä ihmistä koskevien psykologisten ja filosofisten oletusten yhteydet käsityksiin ihmisestä johtajana ja johdettavana
- hahmottaa, mitä itsensä johtaminen ja sen kehittäminen tarkoittavat
- tunnistaa positiivisuuden merkityksen johtajuudessa
- rakentaa omaa teoriaa ihmisten ja ihmisenä johtamisesta

Sisältö

Opintojakson luentojen aikana läpikäydään persoonallisuustutkimuksen ja filosofisen ihmistutkimuksen keskeisimmät teoreettiset näkökulmat ihmiseen. Holistinen ihmiskäsitys käydään läpi yksityiskohtaisesti yhtenä tapana ymmärtää ihminen kokonaisuutena. Psykologisen persoonallisuustutkimuksen ja filosofisen ihmistutkimuksen oletuksia ihmisestä peilataan käsityksiin ihmisten johtamisesta: mitä ihmisten johtaminen eri teoreettisista näkökulmista tarkoittaa ja mikä siinä näyttäytyy olennaisena. Ihmisten johtamista koskevaa teoreettista keskustelua liitetään itsensä johtamisen kysymyksiin etsien omakohtaisia tapoja kehittyä psykologisesti ihmisten johtajana ja johdettavana.

Opetus- ja työmuodot

Luennot (18 t), itsenäinen työskentely ja esseen kirjoittaminen. Itsenäisen työskentelyn ja esseen lähdeaineistona käytetään luentojen lisäksi opintojakson alussa ilmoitettavaa kirjallisuutta.

Vaadittavat suoritukset

Luennot, joilta poissaolo korvataan poissaolopäiväkirjalla ohjeiden mukaisesti.
Luentojen ja luennoilla ilmoitettavan kirjallisuuden pohjalta kirjoitettu essee (10 sivua).

Vaihtoehtoisesti kurssin voi suorittaa kirjatenttinä.

Tentti

Tenttipäivät ilmoitetaan myöhemmin

Kirjallisuus ja muu materiaali

Kirjatenttivaihtoehtona (5 op) suoritetaan:
- Metsäpelto & Feldt (toim.) (2009 tai uudempi painos). Meitä on moneksi: persoonallisuuden psykologiset perusteet, 357 s. ISBN 978-952-451-208-4
- Northouse (2004 tai uudempi painos). Leadership. theory and practice, 435 s. ISBN 978-1-4129-7488-2
- Rauhala (2005 tai vanhempi painos). Ihmiskäsitys ihmistyössä, 241 s. ISBN 951-570-595-9