Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Johdatus gerontologiaan 2 op (UEF) - AY7020501

Aika ja paikka

Verkko-opetus 2. - 29.9.2019

Kouluttaja

TtM Merja Laitinen

Tavoitteet

Opiskelijalla on kokonaiskuva väestörakenteen ja elinajan kehityksestä Suomessa. Hän tunnistaa ikääntymiseen liittyviä ilmiöitä niin yksilön kuin yhteiskunnan näkökulmasta saaden kokonaiskuvan gerontologiasta tieteenalana sekä erilaisista gerontologisista lähestymistavoista.

Sisältö

Gerontologian kehittyminen historian näkökulmasta, vanheneminen, väestörakenne ja siihen vaikuttavat tekijät, gerontologian tieteenalat ja tutkimusalueet, ikääntymisen heterogeenisuus.

Suoritutapa

Luennot, tehtävät ja keskustelu verkkoympäristössä

Kirjallisuus

1.) Heikkinen, E. & Rantanen, T. (toim.): Gerontologia. Duodecim, 2013 (tai 2008): luku 1. Mitä on gerontologia ja luku 2. Väestörakenteen ja elinajan kehitys Suomessa.
2.) 11 teesiä ikääntymisestä. 2015. Luettavissa: http://stm.fi/documents/1271139/1408010/Kokeneet+ja+viisaat+-raportti.pdf/110cc96d-7312-424f-b39c-029da6f8d6c0
3.) Konsensuslausuma. Kohti parempaa vanhuutta. Suomalainen lääkäriseura Duodecim. Suomen Akatemia. 08.2.2012.

Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa.