Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Johdatus elämänkatsomustietoon 5 op (OY) - ay700677P

Aika ja paikka

Kirjatentti

Ma 7.10.2019 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 16.12.2019 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 10.2.2020 klo 17.00-20.00

Kouluttaja

Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää elämänkatsomustiedon luonteen ja tavoitteet peruskoulun ja lukion oppiaineena. Hän hahmottaa elämänkatsomustiedon roolin ns. katsomusaineiden kentässä ja osaa seurata ja arvioida elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmasta, käytänteistä ja monikulttuurisesta koulusta käytävää keskustelua. Opiskelija ymmärtää elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmaan sisältyvien tavoitteiden (demokraattinen kansalaisuus, tasa-arvo, vapaus) sekä niiden eriasteisen toteutumisen olevan historiallisen kehityksen tulosta ja hahmottaa niihin globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa kohdistuvia muutospaineita. Hän tuntee länsimaisten ja ei-länsimaisten moraalikäsitysten kehitystä ja osaa havainnollistaa niiden eri muotoja historiallisten esimerkkien avulla.

Sisältö

Elämänkatsomustiedon peruskäsitteet, opetussuunnitelmat ja tavoitteet. Opetussuunnitelmaan sisältyvien arvojen ja tavoitteiden historiallinen kehitys.

Suoritustapa

Kirjatentti

Kirjallisuus

-Elämänkatsomustiedon opetussuunnitelman perusteet peruskoulua ja lukiota varten (nämä löytyvät mm. oppiaineen kotisivuilta)
-Kenan Malik: Moraalin suuntaa etsimässä. Etiikan maailmanhistoria.

Arviointiasteikko

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.