Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet 5 op (TY)

Aika ja paikka

Ylivieska, Syksy 2018
Paikka Ylivieskan Akustiikka, Koulukatu 2.

1. Ravitsemus ikääntyneiden toimintakyvyn edistäjänä
Etäluento ke 19.9.2018  klo 16.15-17.45
Dosentti Hanna Lagström

2. Erityisruokavaliot
1.opintoryhmä ke 26.9. klo 16.15-17.45
Ravitsemusterapeutti Eija Orreveteläinen


3. Ikääntyneen ravitsemustilan arviointi
Etäluento ke To 27.9. 2018 klo 16.15-17.45
Dosentti Hanna Lagström

4. Ravitsemustilan arviointi ja ravitsemushoito
2.opintoryhmä ke 10.10. klo 16.15-17.45
Ravitsemusterapeutti Eija Orreveteläinen

5. Ikääntyneiden päihteiden käyttö ja mielenterveys
Etäluento ke 17.10.2018 klo 16.15-17.45
Psykiatrian erikoislääkäri Silja Runsten

6. Päihteiden käytön riskit ja arviointi
3.opintoryhmä ke 31.10. klo 16.15-17.45
YTL Aili Nuorala


7. Addiktiot I
Etäluento ke 7.11.2018 klo 16.15-17.45
VTL Heikki Suhonen

8. Addiktiot II
Etäluento ke 14.11.2018 klo 16.15-17.45
VTL Heikki Suhonen

9. Suhtautuminen ikääntyvien päihteiden käyttöön
4.opintoryhmä ke 21.11. klo 16.15-17.45
YTL Aili Nuorala


I tentti marraskuussa 2018
II tentti tammikuussa 2019
III tentti  maaliskuussa 2019

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy vanhustyön ajankohtaisiin teemoihin, jotka ovat ikääntyneiden ravitsemus, päihteiden käyttö ja addiktiot. Opiskelija saa kokonaiskuvan ravitsemuksen merkityksestä osana hyvää ja ennaltaehkäisevää hoitoa. Opiskelija ymmärtää laaja-alaisesti ikääntyneiden päihteiden käyttöä ja tietää päihdeongelman hoitovaihtoehdoista.

Sisältö

* Iäkkäiden ravitsemus ja ravitsemussuositukset
* Ruokailun fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset näkökohdat
* Ikääntyneiden päihteiden käyttö ja päihdehaitat

Suoritukset:
Kirjallinen tentti.

Kirjallisuus:

 1. Ravitsemussuositukset ikääntyneille. Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010. Helsinki: Edita Prima Oy. http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/attachments/vrn/ikaantyneet.suositus.pdf

 2. Suominen M. 2010. Ravitsemus muuttuu ikääntyessä. Yleislääkäri (25), 18 - 22.

 3. Suominen M, Soini H, Muurinen S, Strandberg T, Pitkälä K. 2012. Ikääntyneiden ruokatottumukset, ravinnonsaanti ja ravitsemustila suomalaisissa tutkimuksissa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti (49), 170 - 9.

 4. Aalto, M. & Holopainen, A.: Ikääntyneen alkoholin suurkulutuksen tunnistaminen ja hoito. Duodecim 124: 1492 - 1498
 5. Ahlström, S. & Mäkelä, P.: Alkoholi ja ikääntyneet Suomessa. Yhteiskunta-politiikka 6/2009: 674 - 678

 6. Aira, M. & Haarni, I.: Iäkkäiden suhtautuminen alkoholin käytöstä kysymiseen ?Niitten kuuluu kysyä myös viinasta, jos on aihetta? Lääkärilehti 2010, 7: 579 - 585.

 7. Aira, M.: Ikääntyneiden alkoholinkäytön riskit. Suomen Lääkärilehti 2012, 6: 409 - 412

 8. Haarni, I. & Hautamäki, L.: Elämänkokemus ja alkoholi: 60 - 75-vuotiaiden suhde alkoholiin teemahaastattelujen valossa. Gerontologia 1/2009, 23: 3 - 13

 9. Juhela, P.: Pitäisikö yleisiin asenteisiin puuttua? Viina vie vanhusta. Duodecim 2011: 127: 414 -415

 10. Koivula, R. & Vilkko, A. & Tigerstedt, C. & Kuussaari, K. & Pajala, S.: Miten iäkkäiden alkoholiongelmat näkyvät kotihoidon työntekijöiden työssä? Yhteiskuntapolitiikka 2015; 5: 482 - 489.

 11. Suhonen H. 2014. Ikääntyneiden päihdeongelmat ? todellisuuden monet kasvot. Turun yliopiston avoimen yliopiston oppimateriaali (soveltuvien osin).

 12. Viljanen, M. 2011: Mitä ikääntyneiden kanssa tehtävässä päihdetyössä pitäisi ottaa huomioon? Gerontologia 1/2011, 54 - 59

 13. Opintojakson alussa mahdollisesti ilmoitettava artikkelimateriaali

Hinta

150 €.

Hinta koostuu kahdesta osasta. Turun avoimen yliopiston rekisteröintimaksusta 50 € ja kesäyliopiston opintomaksusta 100 €.

Ilmoittautuminen

Kesäyliopiston Ylivieskan toimipaikkaan 3.9. mennessä. HUOM ! Kurssi on peruttu. 
Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.