Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Ihmisen vahvuuksien tukeminen - näkökulmia positiiviseen psykologiaan 5 op (LY) - ayKAPS0114

Aika ja paikka

Ma 29.10. klo 16.15-19.30, professori Satu Uusiautti
Ti 30.10. klo 16.15-19.30, KT Sanna Hyvärinen
To 1.11.2018 klo 16.15-19.30, professori Satu Uusiautti

Kirjallisten tehtävien palautus 31.1.2019 mennessä

Opinnot ovat tarjolla Oulun ja Raahen toimipaikoissa.

Kouluttaja

Professori Satu Uusiautti
KT Sanna Hyvärinen

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen
-opiskelija ymmärtää positiiviseen psykologian keskeisimmät kysymyksenasettelut sekä kykenee tunnistamaan ja havaitsemaan ihmisen kasvatuspsykologisessa kehityksessä ilmenevät myönteiset mahdollisuudet ja vahvuudet
-opiskelija kykenee näkemään vaikeuksissa olevien ihmisten voimavarat ja selviytymisen mekanismit sekä yksilöllisinä että yhteisöllisinä prosesseina
-opiskelija osaa tunnistaa ja vahvistaa omia voimavarojaan sekä hyvinvointiaan erilaisissa elämäntilanteissa ja -vaiheissa

Sisältö

Opintojaksossa tarkastellaan positiivisen psykologian esille nostamia inhimillisiä voimavaroja ja tärkeimpiä käsitteitä, kuten onnellisuus, optimismi, myönteiset tunteet, luovuus, viisaus ja sinnikkyys. Opintojaksossa painopiste on ihmisessä itsessään olevat hyvän elämän lähteet sekä niiden esille nostaminen ja edistäminen kasvatuspsykologisin menetelmin. Opintojaksossa tarkastellaan teoria- ja tutkimusesimerkein, millaiset vahvuudet ja valinnat auttavat ihmisiä sopeutumaan nopeasti muuttuvaan maailmaan unohtamatta kielteisten kokemusten merkitystä.

Vaadittavat suoritukset

Osallistuminen luennoille ja luentopäiväkirjan kirjoittaminen. Kirjallisuuden suorittaminen esseetehtävällä.

Arviointi ja opintopisteet

Luentopäiväkirja (osoituksena osallistumisesta luennoille) 2 op, arviointi hyväksytty/hylätty
Kirjallisuusessee 3 op, arviointi 5-1, hylätty

Kirjallisuus

3 teosta valitaan kokonaisuuksista 1, 2 ja 3:

1 a) Määttä Kaarina & Uusitalo Tuula (toim.) Kasvatuspsykologian näkökulmia voimavarojen tueksi. Lapin yliopistokustannus (2008) tai
1 b) Uusitalo-Malmivaara Lotta (toim.) Positiivisen psykologian voima. PS-kustannus (2014) tai
1 c) S. Uusiautti & K. Määttä (toim.) The basics of caring research. Rotterdam:  Sense Publishers.

2 a) Aspinwall Lisa & Staudinger Ursula, Ihmisen vahvuuksien psykologia. Edita (2006) tai
2 b) Seligman Martin, Aito onnellisuus. Art House (2008) tai
2 c) Seligman, Martin (2011). Flourish. A visionary new understanding of happiness and well-being. New York: FreePress (2011) tai
2 d) Lopez, S. J., Pedrotti, J. T. & Snyder, C. R. (2015). Positive psychology. The scientific and practical explorations of human strengths. Los Angeles: Sage.

3 a) Csikszentmihalyi, Mihaly, Flow: elämän virta. Tutkimuksia onnesta, siitä kun kaikki sujuu (2010). tai
3 b) E. Leskisenoja (2016). Vuosi koulua, vuosi iloa. PERMA-teoriaan pohjautuvat luokkakäytänteet kouluilon edistäjinä. Lapin yliopiston väitöskirja. https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/62568
3 c) Rantala Taina, Oppimisen iloa etsimässä. PS-kustannus (2006)  (tai Rantala Taina, Oppimisen iloa etsimässä: kokemuksen etnografiaa alkuopetuksessa. Lapin yliopiston kasvatustieteellinen väitöskirja (2005) tai
3 d) Peltokorpi Kaisa-Maria, ”On elettävä kun koska tahansa voi kuolla”. Lottien selviytyminen sodassa 1939-1945. Lapin yliopiston kasvatustieteellinen väitöskirja (2011) http://www.doria.fi/handle/10024/73923 tai
3 e) Keskitalo Pigga & Määttä Kaarina & Uusiautti Satu, Sámi Education. Hamburg: Peter Lang (2013)
3 f) Sanna Hyvärinen (2016) Monta polkua johtajuuteen – naisjohtajien urakertomuksia. Lapin yliopiston kasvatustieteellinen väitöskirja. https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/62353 tai
3 g) Kaarina Määttä & Satu Uusiautti (toim.) Voimaa välittävästä tutkimuksesta. Kasvatusalan konferenssi 6.-7.10.2014. Lapin yliopistokustannus. http://lauda.ulapland.fi/handle/10024/62724

Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista:
Kirjallisuusesseessä voi hyödyntää myös teosten uudempia painoksia sekä englanninkielisiä versioita.

Hinta

Oulu: 160 €
Raahe: 160 €

Ilmoittautuminen

17.10.2018 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun tai Raahen toimipaikkaan

Opinnot toteutuvat sekä Oulussa että Raahessa ja ilmoittautumisia otetaan edelleen vastaan!

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.