Kirjaudu









Unohtuiko salasana?

Iäkkään hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukeminen 6 op (UEF) - AY7020507

Aika ja paikka

30.9.2019 - 13.1.2020

Kouluttaja

Prof. Eija Lönnroos

Tavoitteet

Opiskelijalla on kokonaiskuva yksilön elämänkulkuun ja kehitykseen vaikuttavista tekijöistä ja iän myötä tulevista fyysisistä, kognitiivista ja psykologisista muutoksista. Opiskelija ymmärtää ravitsemuksen, suun terveyden ja liikunnan merkityksen iäkkään ihmisen terveyden ja toimtakykyisyyden edistämisessä sekä tiedostaa miten iäkkään ihmisen psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvnvointiin voidaan vaikuttaa. Opiskelija tuntee keskeiset toimintakyvyn arvioinnin osa-alueet ja arvioinnissa yleisimmin käytetyt mittarit ja mentelmät.

Sisältö

Elämänkulku, vanheneminen ja vanhenemismuutokset. Terveydentilan ja toimintakyvyn arviointi. Vanhuuden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen: Sairauksien ennaltaehkäisy, sosiaalinen ja henkinen aktiivisuus toimintakyvyn edistäjänä, liikunnan, ravitsemuksen ja suun terveyden merkitys toimintakyvyn ylläpitämisessä ja sairauksien ennaltaehkäisyssä.

Suoritustapa

Luennot ja tehtävät verkkoympäristössä. Tentti, jossa tentitään luennot ja kirjallisuus.
Ensimmäinen tenttimahdollisuus 11.11.2019 ja tarvittaessa uusintatentti 13.1.2020.

Kirjallisuus

1.Heikkinen, E. & Rantanen, T. (toim.): Gerontologia. Duodecim, 2016 (tai 2013), soveltuvin osin.
2. Hartikainen, S. & Lönnroos, E. (toim.): Geriatria. Arvioinnista kuntoutukseen. Edita Prima, Helsinki, 2008, soveltuvin osin.
3. Tilvis, R. ym. (toim.): Geriatria. 2016, soveltuvin osin.
Ravitsemusuositukset ikääntyneille. http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/attachments/vrn/ikaantyneet.suositus.pdf