Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Hallinto-oikeus ja oikeusinformatiikka 10 op (LY) - ayONPOOL5

Aika ja paikka

Pe 8.2. klo 16.30-19.45 (Kirsi Kuusikko)
La 9.2. klo 9.00-15.00 (Kirsi Kuusikko)
Pe 15.2. klo 17.00-20.00 (Rauno Korhonen)
La 16.2. klo 10.00-15.00 (Rauno Korhonen)
Pe 22.2. klo 16.30-19.45 (Kirsi Kuusikko)
La 23.2.2019 klo 9.00-15.00 (Kirsi Kuusikko)

Oulun yliopisto, Linnanmaa

Kouluttaja

Professori Kirsi Kuusikko
Professori Rauno Korhonen

Sisältö

Opintokokonaisuus keskittyy oikeudenalueista yleishallinto-oikeuteen, kunnallisoikeuteen, hallintoprosessioikeuteen (hallintolainkäyttöön) sekä oikeusinformatiikkaan liittyviin kysymyksiin. Erityisenä tarkastelun kohteena ovat viranomaistoiminnan julkisuuteen, tietosuojaan, sähköiseen asiointiin ja viestintään sekä viranomaisen rekistereihin liittyvät kysymykset Opintojaksossa käsitellään virkamiesoikeutta ja sivutaan erityishallinto-oikeudellisia kysymyksiä erityisesti oikeustapausopetuksen yhteydessä. Opintojakson tavoitteena on myös harjaannuttaa opiskelijaa oikeudelliseen tiedonhakuun ja oikeudelliseen ratkaisutoimintaan erityisesti hallinto-oikeuden näkökulmasta.

 1. Yksilön oikeusasema hallinnossa
 2. Oikeus hyvään hallintoon ja hyvän hallinnon perusteet
 3. Hallinto-oikeuden keskeiset käsitteet ja periaatteet
 4. Hallintomenettely
 5. Viranomaistoiminnan julkisuus ja viranomaisten rekisterit sekä sananvapaus
 6. Kunnallisoikeuden perusteet
 7. Hallinnon oikeusturvajärjestelmä
 8. Hallintoprosessioikeus (hallintolainkäyttö)
 9. Hallinto-oikeudellisten ongelmien ratkaiseminen
 10. Oikeusinformatiikan kehitys ja tulevaisuuden haasteet
 11. Yksityiselämän suoja, tietosuoja ja tietoturvallisuus
 12. Sähköinen asiointi ja viestintä sekä informaatiohallinto
 13. Oikeudellinen tieto ja tiedonhaku sekä systematiikka ja yleiset opit näiden perustana

Osaamistavoitteet

Tämän opintojakson yhtenä tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuva hallinto-oikeudesta ja viranomaistoiminnasta sekä antaa opiskelijalle riittävät valmiudet hallinto-oikeudellisten ongelmien omaehtoiseen ratkaisemiseen. Toisena keskeisenä tavoitteena on, että opiskelija sisäistää oikeusinformatiikan eri osa-alueiden ja niihin liittyvän lainsäädännön keskeisen merkityksen kehittyvässä verkkoyhteiskunnassa ja oikeusvaltiossa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- muistaa hallinto-oikeuden keskeiset säännöt, käsitteet ja periaatteet sekä osaa selittää niiden sisällön,
- osaa kuvata viranomaisten toiminnan, toimivallan käytön ja yksilön aseman ja oikeudet hallinnossa,
- osaa kertoa hallintoasian käsittelyssä noudatettavan menettelyn
- osaa kertoa hallinnon oikeusturvajärjestelmän kokonaisuudesta ja erityisesti hallintotuomioistuinten toiminnasta
- tunnistaa käytännön tapauksesta hallinto-oikeudelliset ongelmat, löytää yksittäiseen tapaukseen sovellettavat hallinto-oikeudelliset säännöt ja periaatteet eri hallinnon alueilta sekä osaa tulkinta ja soveltaa niitä.
- tuntee oikeusinformatiikan kehityksen ja keskeiset osa-alueet
- ymmärtää yksityisyyden suojan, henkilötietojen suojan, julkisuusperiaatteen ja sananvapauden merkityksen perus- ja ihmisoikeuksina sähköistyvässä verkkomaailmassa
- hallitsee keskeiset oikeudelliset informaatiolähteet ja oikeudellisen tiedonhaun keinot sekä kykenee käyttämään niitä hyväkseen oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa ja muussa lakimiehen työssä

Suoritustapa

Pakolliset luennot 22 tuntia, oikeustapausopetus 10 tuntia sekä niihin liittyvien harjoitusten tekeminen. Perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin, sekä kirjalliset kuulustelut (tentit).

Pakolliset luennot muodostuvat kahdesta luennosta, joista toinen käsittelee hallinto-oikeuden yleisiä oppeja, hallintomenettelyoikeutta, kunnallisoikeutta, oikeussuojaa hallinnossa sekä hallintotuomioistuinten toimintaa (ONPOOL52C 12 h) sekä toinen, joka käsittelee oikeusinformatiikan perusteita, yksityisyyden suojaa, tietosuojaa, sähköistä asiointia, sananvapautta sekä julkisuutta ja salassapitoa viranomaistoiminnassa (ONPOOL52B 10 h).

Kummatkin luentosarjat osasuorituksena vastaavat 0,5 opintopistettä eli yhteensä 1 opintopistettä.

Oikeustapausopetuksessa on osallistumisvelvollisuus, joka tarkoittaa enemmän kuin pelkkä läsnäolovelvollisuus. Oikeustapausharjoitukset toteutetaan pienryhmäopetuksena.

Oikeustapausopetukseen osallistuminen (ONPOOL51A) osasuorituksena vastaa 1 opintopistettä.

Kirjalliset kuulustelut

Opintojaksoon sisältyy kaksi kirjallista kuulustelua: ONPOOL52A  kirjallisuustentti 7 opintopistettä  ja ONPOOL51B oikeustapaustentti 1 opintopistettä. Kirjallisuustentissä ei saa käyttää lakikirjaa. Oikeustapaustentti on lakikirjatentti.

ONPOOL52 (Hallinto-oikeus ja oikeusinformatiikka): kirjallisuustentti ONPOOL52A  (7 op) yhdessä pakollisten luentojen ONPOOL52B ja ONPOOL52C kanssa muodostavat 8 opintopisteen suuruisen ONPOOL52 osion. Osa on sijoitettu osaksi aineopintoja.

Edellytys: Luentojen hyväksytty suorittaminen (1 op)

Tentissä on 3-5 kysymystä, jotka ovat lähinnä esseekysymyksiä. Tentin kesto neljä (4) tuntia. (Mikäli kirjatentti ja oikeustapaustentti suoritetaan samalla kertaa, tenttiaika on kuusi (6) tuntia).

Hallinto-oikeus ja oikeusinformatiikka -opintojakson arvosana määräytyy lähtökohtaisesti kirjallisuustentin perusteella. Jos saman kevätlukukauden aikana suoritetussa oikeustapaustentissä saavutetaan arvosana 4-5, korottaa tämä saatua kirjallisuustentin arvosanaa yhdellä numerolla. Muuten arvosanaa voi korottaa vain uusimalla tentin.

Mahdollisia lisäpisteitä voi käyttää tenttiä kohden (ONPOOL51B) maksimissaan 2 lisäpistettä arvosanan määräytymiseen. Lisäpisteet tulee olla suoritettuna ennen tentin hyväksymistä.

ONPOOL51 (Hallinto-oikeuden oikeustapaukset ja oikeudellinen tiedonhankinta): ONPOOL51B oikeustapaustentti (lakikirjatentti) (1 op) yhdessä pakollisen oikeustapausopetuksen ONPOOL51A kanssa muodostavat 2 opintopisteen suuruisen ONPOOL51  osion. Osa on sijoitettu osaksi perusopintoja.

Edellytys: Oikeustapausten hyväksytty suorittaminen (1 op)

Arvostelu: hyväksytty/hylätty.

Hyväksyminen edellyttää oikeustieteessä käytössä olevan arvosteluasteikon 1 arvosanan saavuttamista. Jos kirjallisuustentin ja suoritettujen oikeustapausten kanssa saman kevätlukukauden aikana suoritetussa oikeustapaustentissä saavutetaan arvosana 4-5, korottaa tämä saatua kirjallisuustentin arvosanaa yhdellä numerolla.

Tentissä 2-3 kysymystä, jotka ovat oikeustapausmuotoisia. Tentin kesto kaksi (2) tuntia. (Mikäli kirjatentti ja oikeustapaustentti suoritetaan samalla kertaa, tenttiaika on kuusi (6) tuntia).

Oikeustapaustentti toteutetaan siten, että opiskelija voi käyttää hyväkseen painettujen lakikirjojen ohella myös sähköistä materiaalia tuomalla mukanaan tämän mahdollistaman välineen/apuvälineitä. Opiskelija voi ottaa yhteyttä sähköisiin tietopankkeihin eli hän voi käyttää finlexiä, lainvalmisteluaineistoja jne. Ulkopuoliselta taholta ei kuitenkaan saa kysyä neuvoa oikeustapauksen ratkaisemiseksi.

Oikeustapaustentin kysymykset voivat tulla laajasti hallinto-oikeuden eri alueilta, ja niissä joudutaan soveltamaan sekä yleishallinto-oikeudellisia että erityishallinto-oikeudellisia säädöksiä erityisesti sosiaalioikeuden, terveydenhuollon, opetustoimen ja virkamiesoikeuden alueelta. Kysymyksissä saatetaan liikkua myös julkisoikeuden ja yksityisoikeuden rajapinnoilla.

Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista

1. Mäenpää, O. Hallinto-oikeus. Verkkojulkaisu. https://fokus.almatalent.fi/teos/DACBFXGTFF#kohta:HALLINTO-OIKEUS((20)   tai painettuna Mäenpää O. Hallinto-oikeus, 2 painos (2018).

2. Saarenpää, A. Oikeusinformatiikka. Teoksessa Niemi Marja-Leena (toim.): Oikeus tänään. Osa 1, 2016, s. 76-273. Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan julkaisuja C 64. Bookwell Oy 2016. JA
Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen? (24.1.2017). Tietosuojavaltuutetun toimisto. www.tietosuoja.fi

Oheiskirjallisuus

Tenhunen R., Käsikirja oikeudellisen tiedon hakijoille: kansallisen ja eruooppaoikeuden keskeiset informaatiolähteet. WSOYpro Oy, Helsinki 2011.

Käsikirja oikeudellisen tiedon hakijoille. Saatavana e-kirjana.

Laakso, S. Lainopin teoreettiset lähtökohdat. Tampereen yliopisto. Tampere 2012 (erityisesti luvut oikeusjärjestyksen normirakenne, oikeuslähteet, tulkintastandardit ja oikeudellinen argumentointi).

Säädökset

Hallintolaki (434/2003) Yh 101
Kuntalaki (410/2015)Ha 301
Valtion virkamieslaki (750/1994) Ty 103
Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) Ty 106a
Kielilaki (423/2003) Yh 401
Saamen kielilaki (1086/2003) Yh 403
Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta (1265/2006), Pr 413
Hallinto-oikeuslaki (430/1999), Pr 411
Hallintolainkäyttölaki (586/1996), Pr 103
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa (381/2007) Pr 205
Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) Yh 107
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) Yh 301
Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintavasta (1030/1999)
Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä (460/2003) Vi 101
Henkilötietolaki (523/1999) Si 111
Laki viestintähallinnosta (625/2001) Vi 119
Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009) Si 405b
Tietoyhteiskuntakaari (917/2014)

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Hyväksyminen edellyttää oikeustieteessä käytössä olevan arvosteluasteikon 1 arvosanan saavuttamista. Jos kirjallisuustentin ja suoritettujen oikeustapausten kanssa saman kevätlukukauden aikana suoritetussa oikeustapaustentissä saavutetaan arvosana 4-5, korottaa tämä saatua kirjallisuustentin arvosanaa yhdellä numerolla.

Kirjallisten kuulustelujen ajankohta

Kirjallisuustentti:
Ke 3.4. klo 9.00-13.00
To 16.5.2019 klo 9.00 alkaen
Kolmas tenttikerta tarkentuu myöhemmin

Oikeustapaustentti:
To 4.4. klo 9.00-11.00
To 16.5.2019 klo 9.00 alkaen
Kolmas tenttikerta tarkentuu myöhemmin

Hinta

300 €
Lapin yliopiston perustutkinto-opiskelijat 295 €
Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 210 €

Ilmoittautuminen

23.1.2019 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.