Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Gerontologia 25 op (UEF)

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2018–2019

Kohderyhmä

Käytännön vanhustyössä toimivat sekä hallinto- ja suunnittelutehtävissä työskentelevät henkilöt. Gerontologian perusopintokokonaisuus on myös hyödyllinen ja virikkeellinen sivuaine yliopiston eri pääaineiden opiskelijoille.

Tavoitteet

Opinnot suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa vanhuuden ja vanhenemisen monimuotoisena ilmiön.
 • tiedostaa yhteiskunnan ja kulttuurin vaikutuksia elämänkulkuun ja vanhuuteen.
 • tietää vanhenemiseen kuuluvia yleisimpiä fysiologisia ja psykologisia muutoksia.
 • ymmärtää vanhenevan väestön hyvinvointiin ja toimintakykyyn keskeisesti vaikuttavia tekijöitä sekä tunnistaa yleisimpiä sairauksia ja hyvän lääkehoidon perusperiaatteita.
 • hahmottaa suomalaisen yhteiskunnan vanhuspalvelujärjestelmäverkoston hoito- ja palveluketjuineen sekä sen toimintaa sääteleviä lakeja.
 • on saanut valmiuksia arvioida ja jäsentää eri lähteistä saatua vanhenemiseen ja ikääntymiseen liittyvää tietoa.
 • havahtuu pohtimaan ikääntymiseen, vanhustyöhön ja vanhuudentutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Sisältö

Gerontologian perusopinnot tarjoavat perustiedot vanhuuteen ja vanhenemiseen liittyvistä ilmiöistä ja vanhuudentutkimuksen monitieteisistä lähtökohdista. Opinnoissa johdatetaan realistisen ja kriittisen, tutkittuun tietoon perustuvan näkemyksen omaksumiseen vanhuudesta, ikääntymisestä ja näiden suhteesta terveyteen, sairauteen sekä yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin. Opinnot vahvistavat käytännön vanhustyössä toimivien tietoutta ja laajentavat hallinto- ja suunnittelutehtävissä työskentelevien näkökulmia ikääntymisestä laaja-alaisena ilmiönä.

Gerontologian perusopinnot 25 op voi suorittaa verkko-opintoina lukuun ottamatta kahta tenttiä.

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

 • Johdatus gerontologiaan 2 op 3.–30.9.2018, verkkojakso
 • Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä 6 op 1.10.–25.11.2018, verkkojakso
 • Iäkkään hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 6 op 3.12.2018–4.3.2019, verkkojakso ja luento- ja kirjallisuustentti (lähitentti: 14.1.2019, uusinta 4.3.2019)
 • Katsaus palvelujärjestelmiin ja eettisiin kysymyksiin 5 op 21.1.–17.3.2019, verkkojakso
 • Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito 6 op 25.3.–3.6.2019, verkkojakso ja luento- ja kirjallisuustentti (lähitentti: 6.5.2019, uusinta 3.6.2019)

Oppiainesta vastaa monitieteinen ohjausryhmä, johon kuuluvat geriatrian professori Eija Lönnroos, sosiaalityön professori Sari Rissanen, dosentti Merja Korhonen, dosentti Sinikka Vakimo ja avoimen yliopiston suunnittelija Ulla Kekäläinen.

Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

500 €

Ilmoittautuminen

7.9.2018 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Raahen toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.