Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Filosofia 35 op (OY)

Aika ja paikka

Syksy 2017 - kevät 2018, Oulu

Kohderyhmä

Filosofia on todettu hyödylliseksi etenkin tutkijankoulutuksen kannalta. Sen opiskeleminen erityisesti tutkielmien teon tukena on kaikilla tasoilla suositeltavaa. Viime aikoina filosofian kysyntä on lisääntynyt voimakkaasti kun siitä on tullut lukion pakollinen aine. Se soveltuu hyvin sivuaineeksi eri alojen opettajiksi opiskeleville.

Filosofian opinnot kehittävät myös työelämän vaatimia valmiuksia erityisesti eri alojen johtotehtävissä, joissa joudutaan puntaroimaan toiminnan arvoja, päämääriä sekä kytkentöjä yhteiskuntaan ja ympäristöön. Filosofia auttaa hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja siksi siitä on hyötyä kaikissa generalistisen ajattelun taitoja vaativissa ammateissa: yritysten ja valtion laitosten johtotehtävissä, tutkijan, opettajan ja toimittajan töissä, eri alojen konsulttitehtävissä jne. Filosofian hyötyä on kuitenkin usein vaikea mitata rahassa: se edistää yleisesti sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman kasvua.

Tavoitteet

Filosofian aineopinnoissa opiskelijalle muodostuu tarkempi kokonaiskäsitys filosofian nykysuuntausten teoreettisista lähtökohdista ja hän tuntee suomalaisen filosofian uudempaa kehitystä. Opiskelija syventää tietojaan etiikasta ja tutustuu eettisten teorioiden sovellutuksiin globaalisten ongelmien tarkastelussa. Hän tutustuu arvofilosofian perusteisiin ja syventää kuvaansa erityistieteiden filosofisista ongelmista. Opiskelija tunnistaa omat erityiset filosofisen kiinnostuksen kohteensa ja syventää niitä erityisalojen kirjallisuuden ja seminaarityöskentelyn välityksellä. Hän syventää kuvaansa filosofian klassikoista ja oppii tulkitsemaan entistä vaikeampia filosofisia alkuperäistekstejä. Hän kehittää edelleen taitojaan käydä filosofista dialogia ja esittää rakentavaa kritiikkiä seminaareissa.

Sisältö

Aineopinnot suoritetaan pääosin kirjatentteinä. Poikkeuksena on tutkimusseminaari, joka sisältää seminaari-istuntoja.

Kutakin opintojaksoa kohden on kolme tenttimismahdollisuutta. Opintojaksot ja niiden tenttipäivät ovat seuraavat:

- Suomen kulttuurifilosofinen perinne 5 op, tentit 2.10.17, 20.11.17 ja 26.3.18
- Nykyajan filosofia 5 op, tentit 6.11.17, 18.12.17 ja 23.4.18
- Syventävä perehtyminen analyyttiseen tai mannermaiseen filosofiaan 5 op, tentit 4.12.17, 22.1.18 ja 21.5.18
- Arvot, etiikka ja politiikka nykypäivän maailmassa 5 op, tentit 8.1.17, 19.2.18 ja 28.5.18
- Syventävä perehtyminen tieteen filosofiaan tai historian teoriaan ja filosofiaan 5 op, tentit 5.2.18, 9.4.18 ja 4.6.18
- Filosofian erikoisalat 5 op, tentit 19.3.18, 7.5.18 ja 18.6.18
- Tutkimusseminaari 5op, seminaari 16.1.-8.5.18

Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

Koko opintokokonaisuus: 525 €, laskutetaan kolmessa erässä

Yksittäiset opintojaksot: 98 €

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä koulutusohjelmasi sekä tiedekuntasi.

Ilmoittautuminen

15.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Ilmoittautuminen opintoihin on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.