Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Filosofia 25 op (OY)

Aika ja paikka

Syksy 2018 - kevät 2019, Oulu ja Ylivieska
Ks. tarkemmat aikataulut opintojaksojen tiedoista.

Opinto-oikeuden kesto

  • Koko opintokokonaisuuten ilmoittautuneilla 31.12.19 asti
  • Vain syksyn 2018 jaksoille ilmoittautuneilla 31.7.19 asti
  • Vain kevään 2019 jaksoille ilmoittautuneilla 31.12.19 asti

Kohderyhmä

Filosofia on todettu hyödylliseksi etenkin tutkijankoulutuksen kannalta. Sen opiskeleminen erityisesti tutkielmien teon tukena on kaikilla tasoilla suositeltavaa. Viime aikoina filosofian kysyntä on lisääntynyt voimakkaasti kun siitä on tullut lukion pakollinen aine. Se soveltuu hyvin sivuaineeksi eri alojen opettajiksi opiskeleville.

Filosofian opinnot kehittävät myös työelämän vaatimia valmiuksia erityisesti eri alojen johtotehtävissä, joissa joudutaan puntaroimaan toiminnan arvoja, päämääriä sekä kytkentöjä yhteiskuntaan ja ympäristöön. Filosofia auttaa hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja siksi siitä on hyötyä kaikissa generalistisen ajattelun taitoja vaativissa ammateissa: yritysten ja valtion laitosten johtotehtävissä, tutkijan, opettajan ja toimittajan töissä, eri alojen konsulttitehtävissä jne. Filosofian hyötyä on kuitenkin usein vaikea mitata rahassa: se edistää yleisesti sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman kasvua.

Tavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tiedostaa filosofisten kysymysten erityisluonteen, niiden suhteellisen historiallisen pysyvyyden sekä niiden merkityksen erityistieteiden, yhteiskunnan ja kulttuurin kriittisen tarkastelun kannalta. Hän hahmottaa sekä filosofian teoreettisen että käytännöllisen merkityksen ja osaa esittää mielekkäitä filosofisia kysymyksiä sekä eettisesti valveutuneen arkielämän että opiskelemiensa tieteiden perusteita koskien. Opiskelija tuntee filosofian keskeiset peruskäsitteet ja keskeiset teoreettisen ja käytännöllisen filosofian osa-alueet. Hän tuntee filosofian keskeiset klassikot ja historialliset kehitysvaiheet sekä osaa tulkita helpohkoja klassisia tekstejä. Hänellä on perusvalmiudet käydä rakentavaa filosofista dialogia seminaaritilanteessa.

Sisältö

Filosofia on eräs ensimmäisistä tieteistä. Tieteellinen ajattelu alkoi filosofiana ja siksi sitä sanotaan joskus ’tieteiden äidiksi’. Nykyajan filosofia tutkii siitä aikanaan irtaantuneiden tieteiden yhteisiä menetelmällisiä ongelmia sekä niihin palautumattomia metafyysisiä kysymyksiä, inhimillisen tiedon luonnetta ja rajoja, kieltä, argumentaatiota ja logiikkaa sekä moraalin ja politiikan perustana olevia arvo- ja eettisiä kysymyksiä.

Keskeisiä tutkimusaloja ovat metafysiikka ja ontologia, tietoteoria ja tieteenfilosofia, luonnon- ja ympäristön filosofia, arvofilosofia, etiikka ja yhteiskuntafilosofia. Filosofian historia tarjoaa kokoavan näkökulman näiden alojen kehitykseen – filosofiset ongelmat ovat osin ajattomia ja siksi filosofian historialla on tärkeä merkitys myös systemaattiselle filosofiselle ajattelulle.

Filosofia pohtii laajasti myös tieteiden peruslähtökohtia koskevia metafyysisiä ja tietoteoreettisia kysymyksiä. Filosofia on siksi hyödyllinen sivuaine myös erityistieteiden tutkijoille. Filosofinen arvojen, etiikan ja politiikan tutkimus puolestaan edistää yhteiskunnallista keskustelua ja tarjoaa myös aineksia yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Perusopinnot suoritetaan kirjatentteinä paitsi klassinen teos ja sen tulkinta, joka suoritetaan seminaari-istuintoina.

Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

Koko opintokokonaisuus:
Oulu: 375 €, laskutetaan kahdessa erässä syyslukukaudella. Opinnot ovat Oulussa maksuttomia Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille
Ylivieska: 375 €, laskutetaan kahdessa erässä syyslukukaudella.

Yksittäiset opintojaksot: 98 € / opintojakso
Opinnot ovat Oulussa maksuttomia Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen

12.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun, Raahen tai Ylivieskan toimipaikkaan.

HUOM! Opintoihin voi vielä ilmoittautua mukaan!

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.