Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Erkkaa verkossa kevät 2019

Aika ja paikka

Verkkoluentoina alkaen 27.2.2019 klo 14.00-16.00, katso tarkemmat tiedot sisällöistä.

Luennot ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Luennot lähetetään Ammattiopisto Luovin Helsingin tai Oulun yksiköstä verkkoluentoina tuhansille katsojille ympäri Suomen. Voit seurata luentoja mukavasti omalta tietokoneeltasi tai mobiililaitteeltasi laadukkaana Livestream-lähetyksenä. Livestream lähetysten kuvaukset ja taltiointi  toteutetaan osana Ammattiopisto Luovin media-alan opetusta, opiskelijatyönä.

Kaikki Erkkaa verkossa luennot tallennetaan, ja tallenteet ovat katsottavissa vähintään 14 vrk. Tarkista kunkin luennon kohdalta, kuinka kauan tallenne on katsottavissa. Myös tallennetta katsomaan tulee ilmoittautua ilmoittautumislinkin kautta.

Kohderyhmä

Luentosarjan kohderyhmää ovat kasvatus- ja sosiaalialan ammattilaiset ja opiskelijat sekä kaikki erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa toimivat tai asiasta kiinnostuneet

Sisältö

Kevään 2019 Erkkaa verkossa -luennot

27.2.2019 klo 14-16
Toimivaa vuorovaikutusta rakentamassa – Opettajan tunne- ja vuorovaikutustaidot ja niiden merkitys / Tommi Mäkinen

Luennolla pysähdytään opettajan omien tunne- ja vuorovaikutustaitojen ääreen. Opettaja-oppilassuhteen merkitys on kiistatta yksi tärkeimmistä oppilaan hyvinvointiin ja motivaatioon liittyvistä asioista. Tämän suhteen edistäminen ei ole aina helppoa. Tiedetään, että tunne- ja vuorovaikutustaitoja oppii harjoittelemalla, mutta pelkästään kokemuksen kautta taidot eivät automaattisesti kehity. Miksi ja miten kasvatusalan ammattilainen voi omia tunne- ja vuorovaikutustaitojaan kehittää? Ihmisen psykologisiin perustarpeisiin kuuluvat mm. tarve tulla nähdyksi, kuulluksi, ymmärretyksi ja arvostetuksi, tarve päästä vaikuttamaan ja tarve kokea yhteyttä toiseen ihmiseen. Miten kasvattaja voi näitä tarpeita edistää omalla vuorovaikutuksellaan?

Luennolla puhutaan vuorovaikutustaitojen oppimisen lisäksi käyttäytymisen havainnoinnista, leimoista, kuuntelun ja auttamisen taidoista, minäviestinnästä ja luottamuksen rakentamisesta. Lisäksi luennolla esitellään amerikkalaisen psykologin ja psykologian tohtorin Thomas Gordonin Toimiva koulu -koulutusta.

Tommi Mäkinen on koulutukseltaan liikunnan ja terveystiedon opettaja ja hän on toiminut seitsemän vuotta opettajankouluttajana Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Sydäntä lähellä ovat tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä ryhmän ohjaamisen lisäksi ihmisenä kasvaminen ja ihmisen potentiaalin löytäminen. Tommi on kouluttautunut tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä hyvinvoinnin saralla useiden vuosien ajan opettajia, sosiaalityöntekijöitä, vanhempia, valmentajia ja esimiehiä. Lisäksi Tommi on toiminut yliopistossa Hyviksenä, jonka tehtävänä on tarjota matalan kynnyksen apua opiskelijoiden opiskelu- ja muihin haasteisiin. Kipinä taitojen systemaattiseen kehittämiseen on syntynyt ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä tekevän leirijärjestön parista, jossa Tommi huomasi, kuinka oma toiminta vaikutti aina myös lasten, nuorten ja muiden aikuisten toimintaan. Tommi valittiin Jyväskylän yliopiston vuoden hyväksi opettajaksi v. 2017.

Ilmoittaudu luennolle / katsomaan tallennetta tästä linkistä.

Tallenteena katsottavissa olevat Erkkaa verkossa -luennot

Hyvä koulupäivä kaikille – jotta kukaan ei syrjäytyisi
Jenni Kallio

Luennolla keskitytään osallisuuden, kouluun kiinnittymisen ja hyvinvoinnin lisäämisen teemoihin “Vip –oppilaiden” eli vaativan erityisen tuen, oireilevien ja syrjässä olevien lasten ja nuorten tukemisen näkökulmasta. Luennolla puhutaan mm. emotionaalisesti turvallisen tilan ja oppimiselle suotuisan ilmapiirin rakentamisesta, oireilevan oppilaan kanssa työskentelystä ja hyvän kasvun tukemisesta, arvostavasta kohtaamisesta sekä opettajan jaksamisesta haastavien tilanteiden äärellä.
Luennon aihepiirejä ovat mm. emotionaalisesti turvallisen tilan, luottamuksellisen yhteyden ja oppimiselle suotuisan ilmapiirin rakentaminen yksilön ja koko yhteisön tasolla, itseluottamuksen ja merkityksellisyyden tunteen tukeminen, oireilevan oppilaan kanssa työskentely vahvuusperustaisesti, koko yhteisön vastuu hyvinvoinnista ja hyvästä yhteistoiminnasta, kiusaamisesta ja syrjinnästä kaveruuteen ja erilaisuuden arvostamiseen; kohtaamisen taito: vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen, kunnioittava ja avaava dialogi, arvostava ja kasvatustyötä tukeva yhteistyö kodin ja koulun välillä, ammattilaisten yhteistyö sekä opettajan hyvinvointi, jaksaminen ja kollegiaalinen tuki

Jenni Kallio on erityisluokanopettaja, kouluttaja, neuropsykiatrinen valmentaja sekä luovuus-­ ja kehotyöskentelyn ammattilainen, jolla on yli 20 vuoden kokemus koulumaailmasta ja sen kehittämisestä. Jenni on elinikäinen oppija, innostuja ja innostaja, joka on opettajauransa aikana kouluttautunut laajalti psykologian, koulun muutoksen, erityispedagogiikan, vuorovaikutustaitojen, haastavien lasten ja nuorten kohtaamisen sekä keho- ja taideterapeuttisten menetelmien saralla. Jenni on viimeiset kaksi vuotta työskennellyt syrjäytymisen ehkäisyn ytimessä ja pilotoinut Lohjalla uutta erityisopetuksen muotoa: vaativan erityisen tuen lasten ja nuorten tukijaksotyöskentelyä. Hän toimii yhdessä oppilaan, perheen, opettajien ja moniammatillisen tukiverkoston kanssa, rakentaen keinoja siihen, että kriisiytyneissäkin tilanteissa lapset ja nuoret kiinnittyisivät vahvasti kouluun ja tulisivat haasteineen vastaanotetuksi ja vaikuttavasti tuetuiksi.

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä
Tallenne on katsottavissa 21.1.2019 saakka.
Luentomateriaali on ladattavissa tästä linkistä.

Jos olet jo ilmoittautunut luennolle, ilmoittautumisen yhteydessä saamasi luentolinkki toimii myös tallenteen katsomiseen.

 
Kymmenen keinoa koulun työrauhaan
Jarno Paalasmaa

Miksi ja miten opetus muuttuu? Miten oppilas aktivoidaan tunnin aiheeseen? Miten löytää tasapaino vapauden ja kurin kesken? Entä miten huomioidaan oppilaan psykologiset perustarpeet ja päästään sitä kautta kunnolliseen oppimiseen? Oppilaiden kannalta mielekkäin oppiminen siirtyy vauhdilla koulun ulkopuolelle. Ratkaisu niin tiedonjanon herättämiseen kuin työrauhaongelmiinkin löytyy aktivoimalla oppilaita ja lisäämällä yhdessä tekemistä. Luennolla etsitään ulkoisia työrauhakeinoja (palkkiot ja rangaistukset) korvaavia tapoja ja esitellään kymmenen konkreettista keinoa työrauhan luomiseen.

Kasvatusvaikuttaja, opettaja ja tietokirjailija Jarno Paalasmaa on myös kahden lapsen isä sekä väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa. Hän on lisäksi ollut Steinerkasvatuksen liiton puheenjohtaja ja Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteita laativan työryhmän jäsen. Hän toimii kahdettakymmenettä vuotta päätoimisena opettajana. Paalasmaan viimeisimpiä teoksia ovat Maailman parhaat kasvatusajatukset (Into-Kustannus 2016) ja Aktivoi oppilaasi (PS-Kustannus 2014).

Paalasmaa on asiantuntijana Yle Oppimisen tuottamassa 7-osaisessa Kasvatusviisautta kiireisille -podcast-sarjassa. Sarjassa selvitetään, miten tämän vuosituhannen kasvatushaasteista voisi selvitä klassikkokasvattajien, esimerkiksi Jean-Jacques Rousseaun, Rudolf Steinerin, Johan Amos Comeniuksen ja Ellen Keyn opeilla. Podcastit ovat kuunneltavissa Yle Areenassa.

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä.
Tallenne on katsottavissa 24.10.2019 saakka.
Luentomateriaali on ladattavissa tästä linkistä.

Jos olet jo ilmoittautunut luennolle, ilmoittautumisen yhteydessä saamasi luentolinkki toimii myös tallenteen katsomiseen.

 
Haasteena haastava nuori? Haastavasti käyttäytyvän nuoren kohtaaminen ja ohjaaminen
Juho Viitanen

Haastavasti käyttäytyvä nuori haastaa meidät tarkastelemaan omaa tapaamme kohdata, ohjata ja olla vuorovaikutuksessa. Mutta mitä seikkoja haastavan käyttäytymisen taustalla voi olla? Tällä luennolla perehdytään haastavan käyttäytymisen kohtaamisen ja ennaltaehkäisemiseen sekä aggressiivisesti käyttäytyvän nuoren kanssa toimiseen työrauhaa edistäen.

Luennoitsijana toimii KM, erityisopettaja Juho Viitanen, joka toimii Ammattiopisto Luovin Helsingin yksikössä VALMA-koulutuksen opettajana. Tätä ennen hän on toiminut kymmenen vuotta erityisluokanopettajan peruskoulussa luokka-asteilla 1. – 9. Viitanen toimii asiantuntijana lasten- ja nuorten käyttäytymisen haasteisiin sekä työrauhaan liittyvistä teemoista, ja konsultoi opetushenkilöstöä pedagogisten keinojen hyödyntämisestä työrauhan edistämiseksi. Hän on myös kysytty ja innostava luennoitsija.

Ilmoittaudu katsomaan tallennetta tästä linkistä.

Jos olet jo ilmoittautunut luennolle, ilmoittautumisen yhteydessä saamasi luentolinkki toimii myös tallenteen katsomiseen.

Huomioitavaa

Lisätiedot ja ilmoittautumislinkit löytyvät myös ammattiopisto Luovin sivuilta https://luovi.fi/asiantuntijapalvelut/erkkaa-verkossa-luennot/

Sivuilta voi ilmoittautua katsomaan myös aikaisemmin pidettyjen luentojen tallenteita.

Ammattiopisto Luovin Erkkaa verkossa -luentosarjaa suunnittelee erityisopetuksen nivelvaihetyöryhmä ERIKO

Hinta

Luennot ovat maksuttomia ja kaikille avoimia

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu luennolle täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake kyseisen luennon kohdalta, katso tarkemmat tiedot sisällöissä.