Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

Elämänkatsomustieto 35 op (OY)

Aika ja paikka

Opinnot voi tenttiä Oulussa (Oulun yliopisto, Linnanmaa) tai Raahessa, tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Tenttiin ilmoittautuminen viimeistään 14 vrk ennen tenttiä kesäyliopiston tenttikalenterin kautta.

Kouluttaja

Dos. Jarmo Pulkkinen

Sisältö

Elämänkatsomustieto 35 op on Suomen koululaitoksessa opetettava oppiaine, johon osallistuvat sellaiset siviilirekisteriin kuuluvat oppilaat, jotka eivät kuulu mihinkään uskontokuntaan tai joiden oman uskonnon opetusta ei järjestetä. Elämänkatsomustieto on koulun oppiaineena perustaltaan monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin kuuluu niin filosofiaa kuin yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä. Elämänkatsomustiedon ihmiskäsityksen mukaan ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uudistavina ja luovina toimijoina, jotka kokevat ja tuottavat merkityksiä keskinäisessä kanssakäymisessään. Katsomukset, inhimilliset käytänteet ja niitä koskevat merkitykset ovat yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tulosta. Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten järkiperäistä kykyä tutkia maailmaansa ja ohjata aktiivisesti omaa elämäänsä.

Koulun elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle aineksia kasvaa itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Elämänkatsomustiedon opetus tukee kasvua täysivaltaiseen demokraattiseen kansalaisuuteen, joka globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa edellyttää eettisen ajattelu- ja toimintakyvyn kehittämistä, niihin liittyviä laaja-alaisia tietoja ja taitoja sekä katsomuksellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen kartuttamista.  Elämänkatsomustiedon opetusta ohjaa käsitys oppilaiden mahdollisuudesta kasvaa vapaiksi, tasa-arvoisiksi ja kriittisiksi hyvän elämän rakentajaksi.

Suorittamalla elämänkatsomustiedossa perus- ja aineopinnot (yhteensä 60 opintopistettä) opiskelija saa pätevyyden opettaa elämänkatsomustietoa ns. toisena opetettavana aineena.

TENTTIMINEN
Opiskelijalla on käytettävissään pääsääntöisesti kolme tenttimismahdollisuutta kutakin opintojaksoa kohden. Opintokokonaisuuden loppukuulusteluihin, luentoja korvaaviin kirjallisiin kuulusteluihin ja erillisiin kirjatentteihin on ilmoittauduttava kirjallisesti viimeistään 14 päivää ennen tenttitilaisuutta.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Huomioitavaa

Opinnot suoritetaan tenttimällä. Katso tenttipäivät eri osioiden kohdalta.

Hinta

400 €

Ilmoittautuminen

10.09.2018 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Raahen toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.