Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

A3. Seminaari 10 op (TY) - LUKI1107

Aika ja paikka

Kevät 2021, tarkentuu myöhemmin

Kouluttaja

Luovan kirjoittamisen ohjaaja, tietokirjailija Marja-Riitta Vainikkala

Tavoitteet

Tavoitteena on opiskelijan tekstianalyyttisen kyvyn kehittäminen ja harjaantuminen monivaiheisen kirjoittamisprosessin edellyttämään pitkäjänteiseen työskentelytapaan. Tavoitteena on oppia hallitsemaan käsikirjoituksen tekeminen ideasta ja aineistonkeruusta noin 50 liuskan mittaiseksi kaunokirjalliseksi tekstiksi. Tavoitteena on syventää käsitystä itsestä kirjoittajana.

Sisältö

Seminaarin aikana opiskelija kirjoittaa laajahkon kirjallisen harjoitustyön valitsemastaan tekstilajista. Opiskelija perehtyy tekstin ideointiin, aineiston hankintaan sekä muodon ja sisällön työstämiseen ja osallistuu myös muiden opiskelijoiden harjoitustöiden analysointiin ja arviointiin. Opiskelija kirjoittaa itsestään kirjoittajana reflektiivisen tekstin. Kurssin lopussa opiskelija koostaa teksteistään portfolion.

Opintosuoritukset

Osallistuminen seminaari-istuntoihin, seminaari ja tutkielma, opinnäytetyö ja portfolio

Seminaari-istunnoissa on läsnäolovelvollisuus.

Arviointi: 0-5