Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirjaudu

Unohtuiko salasana?

A1.A Proosan kirjoittaminen II 4 op (TY) - LUKI1101

Aika ja paikka

11.-12.10.19 ja 31.1.-1.2.20
pe klo 17.00-20.15, la klo 10.00-17.00

Kouluttaja

Luovan kirjoittamisen ohjaaja, tietokirjailija Marja-Riitta Vainikkala

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija harjaantuu edelleen oman tekstin tuottamisessa ja oppii tunnistamaan omaa erityislaatuaan kirjoittajana. Proosaan liittyvien käsitteiden kirjo ja hallinta kasvaa. Kirjallisuuden avulla varmistetaan monipuolinen näkemys lyhytproosan mahdollisuuksista. Kurssin kuluessa opiskelijat harjoittavat prosessikirjoittamista, jonka tuloksena kurssin lopussa on valmis ja palautteiden avulla hiottu lyhytproosateksti.

Sisältö

Kurssilla perehdytään lyhytmuotoisen kertovan kirjallisuuden eri alalajien tyylillisiin ja rakenteellisiin ominaispiirteisiin kirjoja ja tekstejä lukemalla ja harjoitustöitä kirjoittamalla. Kurssilla voidaan keskittyä johonkin tiettyyn lajiin tai kirjoittaa vaihtelevista näkökulmista proosatekstejä.

Opintosuoritukset

Luennot (8 t) ja harjoitukset (16 t), ryhmätyöskentely, itsenäiset tehtävät, kirjallisuuden lukeminen. Kirjallisuuteen perustuva ennakkotehtävä ennen lähiopetusta (tarkentuu myöh.).

Opetuksessa on läsnäolovelvollisuus.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

- Emilia Karjula: kirjoittamisen taide ja taito, Atena, 2014.
- Pirjo Rautiainen: Esikoiskirjailijasta kirjailijaksi, BTJ / Avain, 2013.

Lisätiedot

Tämä jakso (4 op) on osa kokonaisuutta A1. Kirjoittamisen lajit (16 op), jonka tavoitteena on monipuolinen kirjallisen kulttuurin tuntemus ja laaja-alainen valmius erilaisten tekstilajien tuottamiseen ja analysointiin. Lajikursseilla opiskelija syventää näkemystään kirjallisuuden lajihistoriasta ja kirjoittamisen lajikohtaisista erityiskysymyksistä. Luentojen, tekstianalyysien ja kirjoitusharjoitusten sekä lukemisen avulla opiskellaan eri tekstilajien tyylillisiä ja rakenteellisia ominaispiirteitä.